Bestyrelsens referater

Bestyrelsesmøde d. 24. april 2018 kl. 19.30 på

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Lise Laugesen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Fraværende: Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard og Kim Busk Jensen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. marts 2018

Pga. ”tekniske” problemer kom referatet meget sent ud. Referatet godkendt.
Ad 3: Generalforsamling

 1. Generelt. Peter Palle har sagt ja til at være dirigent. Indkaldelse udsendt i henhold til vedtægterne.
 2. Regnskab. Regnskabet afsluttet og sendt til revision.
  Ad 4: Ambassadører
 3. Status. Vi mangler ambassadører i Horreby (1), Falkerslev (1), Eget (1), Egebjerg (2).
 4. Brev. Til de tidligere medlemmer, som ikke har fået elektronisk besked ang. kontingent, omdeles der via ambassadørerne et brev med opfordring til at støtte Falsters Hjertes arbejde.
 5. Kontaktperson. Jens Østergaard stopper som bestyrelsesmedlem. Der skal derfor efter generalforsamlingen findes en ny kontaktperson til ambassadørerne.

Ad 5: Printer: Vi har endnu ikke indkøbt en printer. Placeringen diskuteres stadig, da det er bestyrelsens ønske, at printeren skal være til rådighed for alle foreninger i Falsters Hjertes område.

Spørgsmålet om placering tages op på generalforsamlingen.

Ad 6: Projekter

 1. Fibia. Intet nyt
 2. Udvikling af vore landsbyer. Det halter med at skaffe det nødvendige økonomiske grundlag for projektet.
 3. Erhvervsprojektet. Intet nyt.
 4. Appen min landsby. Appen aktiv og vi har administratorer i landsbyerne.
 1. Status på træerne. Peter og Magnus er i gang med at beskære, gøde og nyplante. Hvis træerne/beplantningerne på længere sigt skal fremtræde indbydende, er det nødvendigt, at landsbyernes beboere involverer sig mere i pasningen.
 2. Store oprydningsdag / trædag. Bestyrelsen erkender og beklager, at udmeldingerne / informationen til ambassadørerne og beboerne vedrørende oprydningsdagen absolut ikke var i orden. Det vil vi gøre meget bedre næste år.
 3. Rundboldturnering. Afholdes 1. søndag i skolens sommerferie på LUIF’s anlæg i Nr. Ørslev.  Der udsendes invitation/information til medlemmerne, hvilket ikke betyder at andre ikke må deltage.
 4. Andet. Intet fremført.

Ad 7: Evt.

Næste bestyrelsesmøde (konstituerende): tirsdag d. 22. maj kl. 19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2018 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

 Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Magnus K. Jørgensen, Kim Busk-Jensen (suppl.), Jens Chr. Bruhn Jensen, Vibeke Holst

Afbud: Ulla Thomsen (web-master), Bjørn Rasmussen, Lise Laugesen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. januar 2018

Referatet godkendt.

Ad 3: Opfølgning på ambassadørmødet d. 16. januar 2018

Ang. landsbyapp’en: Der afholdes møde onsdag d. 21. marts kl. 19 på Luenhøj.

Ad 4: Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling d. 8 maj kl. 19 på Den Gamle Skole.

Kirsten laver en formandsberetning.

Jens Østergaard og Kirsten Høegh-Andersen er på valg. Jens Østergaard genopstiller ikke. Kirsten genopstiller.

Kim B. Jensen modtager valg til bestyrelsen.

Forslag til ordstyrer: Peter Palle.

Ad 5: Deltagelse i § 17, stk. 4 udvalget i Guldborgsund Kommune

§ 17, stk. 4 er et midlertidigt -  politisk sammensat udvalg, som kommunalbestyrelsen har nedsat.

I år er emnet landdistriktsudvikling. Udvalget vil udarbejde en evidensbaseret strategi.

Forslag skal (p.t.) senest indleveres 1 måned før udvalgets møde d. 21. juni.

Ad 6: Medlemskartotek

Medlemskartoteket er opdateret og fungerer fint m.h.t. indbetalinger.

Ad 7 Printer

Peter arbejder videre med forskellige muligheder , der holder sig indenfor budgettet.

Ad 8: Projekter

                       Ad a: Fibia

                       Kun Horreby mangler at få nedgravet kabler. Der mangler fortsat tilslutning mange

                       Steder.

                       Der afholdes informationsmøde i maj for de husstande, som kun kan tilbydes en

                       luftbåren tilslutning.

                       Ad b: Udvikling af vore landsbyer

                       Vi afventer den endelige finansiering.

                       Ad c: Erhvervsprojektet

                       Intet nyt.

                       Ad d: App’en ”Min landsby”

                       Der afholdes møde om landsbyapp’en d. 21. marts for ambassadører og foreninger.

                       Ad e: Status på træer/ Store oprydningsdag/Trædag

                       Status træer: status quo.

                       Store oprydningsdag afholdes d. 22. april kl. 10. Samme dag foretages der

                       genplantning til erstatning af udgåede/skadede træer.

                       Ad f: Rundboldturnering

                       Der afholdes rundboldturnering for alle interesserede landsbybeboere d. 1. juli

                       Kl. 14 på LUIF’s baner.

                       Ad g: Andet

                       Der arbejdes videre med at skabe rundture via sporene.

Ad 9: Evt.

Nordea-fonden støtter kystprojekter med en pulje på 50 millioner kr.

Et ønske om etablering af badebroer flere steder langs vores del af Østersøkysten blev i den forbindelse drøftet.

Næste bestyrelsesmøde:  tirsdag d. 17. april kl. 19.30 – 21 på Luenhøj

                                                                                           Referent: Vibeke Holst

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambassadørmøde tirsdag d. 16. jan. 2018

kl. 19.00 på Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Mødedeltagere: Henning Sørensen, Lisa Hilleke, Bent Hilleke, Merete Meilvang, Helene Fuglsang, Niels Fuglsang, Svenn Suhr, Hanne Witte, Christian Enemark, Pia Hare, Lis Øgendahl, Kim Hansen, Thomas Krogh Nielsen, Charles Andersen, Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Lise Laugesen, Kim Busk Jensen.

Afbud/fraværende: Kicki Merkel, Bente Dircks, Maiken Christensen, Mik Christensen, Andreas Green, Mette Nordlund, Jens Østergård, Ulla Thomsen.

 

Formanden bød velkommen til mødet, og startede en kort præsentationsrunde blandt deltagerne.

1:Hvad skal der ske i vore landsbyer?

Vi er blevet bevilget 225.000 kr. til en proces, som gerne skulle blotlægge, hvad beboerne i landsbyerne mener, at der skal ske i deres landsby, for at gøre landsbyen til et bedre sted at bo for dem, der bor der nu og for evt. tilflyttere.

Pengene er bevilliget til processen – altså diskussionerne i landsbyerne om hvad man kunne tænke sig. Vi bruger pengene på at købe professionel hjælp til styring af processen, herunder workshops i landsbyerne.

Arbejdsplanen/procesforløbet ser p.t. således ud:

April: præsentationsmøde for alle beboere i Falsters Hjerte.

Maj/juni: landsbyværksted 1 (workshops i landsbyerne)

Aug./sept.: landsbyværksted 2 (workshops i landsbyerne)

Nov.: Fremvisningsfestival

Når landsbyerne – via processen – har et svar på hvad der skal ske/hvad man kunne ønske sig, så er det bestyrelsen i Falsters Hjertes opgave, at forsøge at finde penge til gennemførelse af de projekter, som man i landsbyerne har opstillet/ønsket.

Vi skal have så mange beboere som muligt med til at deltage aktivt i processen. I den del spiller ambassadørerne en vigtig rolle. Men vi – bestyrelse og ambassadører – hjælper hinanden med at finde og fremføre de gode argumenter.

Beboerne skal føle ejerskab til det, som besluttes, og som forhåbentlig virkeliggøres.

2: Årshjul for: bestyrelse – træer – medlemshvervning/kontingentopkrævning

Magnus K. Jørgensen kommenterede det udsendte bilag: Årshjul for træer og blomster.

Træerne og løgblomsterne er landsbyernes. Derfor er det landsbyerne der skal passe dem. Ambassadørernes rolle i den forbindelse er, at finde nogle beboere, som vil hjælpe hinanden med at vande, luge og slå græs.

Årshjulet er ment som en vejledning til landsbyerne.

Magnus og Peter beskærer træerne i løbet af vinteren.

 

Peter Blauenkær (kasserer) kommenterede bilaget: Årshjul for opkrævning af kontingent og medlemshvervning.

Alle foreningens medlemmer får et medlemsnummer, som oplyses ved indbetaling af kontingent.

Vi opbygger et elektronisk kartotek over vore medlemmer. Derfor er det ønskværdigt, at medlemmerne opgiver en e-mailadresse til kassereren.

Ambassadørerne vil fra kassereren modtage en liste over medlemmer – med angivelse af hvilke der har oplyst e-mailadresse.

Medlemmer som har oplyst e-mailadresse til os vil modtage ”medlems/beboer information” på mail. Medlemmer uden e-mailadresse samt ikke-medlemmer skal ambassadørerne fortsat omdele information til i postkasserne når det er relevant.

 

Formanden orienterede om Landsby-app’en, som kommunen har givet tilskud til oprettelse af, og som Falsters Hjerte har meldt positivt tilbage på.

Opbakning til at vi skal være med.

3: Store oprydningsdag / trædag

Vi afholder ”Store oprydningsdag” søndag d. 22. april efter samme koncept som sidste år.

Men landsbyerne tilpasser i øvrigt dagen efter de traditioner og aktuelle ønsker der måtte være.

Ønske om en reminder – en e-mail til medlemmerne – nogle dage før arrangementet.
 

Status vedr. fibernet / luftbåren forbindelse

Kim Busk Jensen orienterede om status.

På Fibias hjemmeside kan man orientere sig om deres graveplan. Inden sommerferien er alle tilmeldte tilsluttet.

Vi har kontaktet Waoo for at få dem til at afholde et informationsmøde vedr. deres tilbud. Det har de afslået, de ønsker ikke at afholde infomøder.

Vi samarbejder med FTV om at få lavet luftbårne løsninger til dem, som ikke kunne få fibernet. Vi opererer ud fra en tese om, at en luftbåren løsning skal have samme pris og samme kvalitet som kabelløsningen.

Kommunen er involveret bl.a. i forbindelse med at finde en sendemast.

 4: Rundboldturnering

Afholdes 1. søndag i skolernes sommerferie efter samme koncept som tidligere år på LUIF’s anlæg i Nr. Ørslev.

Vi laver ikke en husstands omdelt indbydelse.
 

5: Velkomst til tilflyttere. Status og evt. nye ideer.

Flere ambassadører gav udtryk for, at det kunne være lidt svært helt at følge med i tilflytninger.

Det kunne være en hjælp, at man et par gange om året tjekkede Boligsiden.dk, og fik et overblik om til -og fraflytning i ens landsby.

 

Men vi fastholder ambassadørernes rolle, som dem der byder tilflyttere velkommen.

Bestyrelsen gennemgår vores velkomstfolder og opdaterer den.

6: Plantning af løg i landsbyerne.

Lis Øgendahl fortale om, de initiativer hun havde taget for at få sin landsby til at se mere blomstrende ud.

Kommunen er meget positiv i forhold til plantning af ”Guldborgsundløg”. Så der er mange åbne muligheder. Det skal blot ske efter samtykke fra kommunen.

Mulighed for fællesbestilling i august.
 

8: Evt.

Svenn Suhr orientererede om arbejdet med at lave et spor: Horreby, Karleby, Skoven, Stranden.

Nogle ambassadører havde været del i et studieprojekt fra RUC. Resultatet efterlyses.

Der blev udtrykt ønske om en mere præcis definition af hvem kontingentbetaling kan omfatte.

Referent Bjørn Rasmussen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 12. jan. 2018 kl. 18.00 på

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Magnus K. Jørgensen, Lise Laugesen (suppl.) og Kim Busk Jensen (suppl.)

Afbud: Ulla Thomsen (web-master).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. nov. 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Erhvervsprojektet – Erhvervsforening i FH

Business LF har lavet en ”kørsel” på CVR nr. og fundet 288 i Falsters Hjertes område. Det tal er næppe det rette udtryk for hvor mange virksomheder der findes i vort område. Vi skal lave en finkæmning af oplysningerne.

Bestyrelsen overvejer fortsat hvordan vi kommer videre med erhvervsprojektet. Hvad er det vi kan bruge hinanden til?

Ad 4: Fibia/Waoo

Vi har rettet henvendelse til Waoo, med henblik på at få dem til at arrangere et par fællesmøder, hvor de orienterede om deres tilbud/produkter. Det ønskede de ikke at stille op til.

Vi samarbejder med FTV vedrørende mulighederne for luftbårne tilbud til de beboere, som ikke fik fibernet. Der vil blive afholdt et orienteringsmøde d. 28/2.

Det er et problem, at finde en sendemast. Kommunen arbejder med på at løse det problem.

Ad 5: Ambassadørmøde januar – Planlægning

 • Udvikling af vore landsbyer
 • Årshjul for bestyrelse, træer og medlemshvervning
 • Store oprydningsdag / trædag
 • Plantning af løg
 • Rundboldturnering
 • Status vedr. fibernet
 • Fælles årligt velkomstmøde for tilflyttere til området
 • Andet

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til ambassadørmødet og præciserede hovedbudskaberne for de enkelte dagsordenspunkter.

Ad 6: Evt

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 8. maj. 2018 kl. 19.00 i Horreby Gl. Skole

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 6. marts 2018, kl. 19.30 på Luenhøj

Referent: Bjørn Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 28. november 2017 kl. 20.00

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Kim Busk Jensen (suppl.), Lise Laugesen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Jens Østergaard.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra 3. okt. 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Valgmøde – evaluering.

Et godt valgmøde med aktiv deltagelse af beboerne. Ærgerligt at hallen var iskold.

Ad 4: Årshjul – bestyrelsen. (Bilag udsendt til mødet 3. okt.).

Oplægget godkendt. Drøftes på ambassadørmødet i januar.

Ad 5: Årshjul – medlemshvervning/kontingentopkrævning. (Bilag udsendt til mødet).

Det er vigtigt, at vi får e-mailadresser på så mange som muligt af vore medlemmer.

Oplægget tilrettes. Drøftes på ambassadørmødet i januar.

Ad 6: Årshjul – træer. (Bilag udsendt til mødet).

Oplægget godkendt. Drøftes på ambassadørmødet i januar.

Ad 7: Printer.

Vi har søgt penge fra kommunepuljen. 14.000 kr. af det ansøgte beløb skal bruges til indkøb af en printer, som skal stå til rådighed for os og de øvrige foreninger i området. Peter B. undersøger ”markedet” og indhenter tilbud på en egnet printer.

Printerens placering endnu ikke afklaret. Det skal være let for alle foreninger at skaffe sig adgang til den.

Ad 8: Drøftelse af budget.

Der forelå ikke noget oplæg til mødet. Peter B. udarbejder et til næste møde.

Ad 9: Erhvervsprojekt – erhvervsforening i FH

Vi har rettet henvendelse til kommunen og bedt om hjælp til projektet. Vi har fremsendt en geografisk ”beskrivelse/afgrænsning” af Falsters Hjerte med vejnavne og husnumre, således at det er klar hvilket område vi arbejder indenfor.

Guldborgsund kommune har giver tilsagn om at hjælpe os, og vil fremsende en liste med CVR-nr. på de virksomheder, der har adresse i vores område.

Ad 10: Landsby app.

Kommunen giver tilskud til oprettelse af en app til 10 landsbyer. Vi er med i puljen hvis vil. Det giver vi positiv tilbagemelding på. Omkostningen er pt. 100 kr./mdr.

Ad 11: Ambassadørmøde i januar – planlægning.

Ambassadørmøde tirsdag d. 16. jan. 2018 kl. 19.00 på Luenhøj.

Foreløbige pkt. til dagsordenen:

Årshjul: Bestyrelsen – medlemshvervning/kontingent – træer.

Store oprydningsdag / trædag

Velkomst til tilflyttere. Fælles, årligt velkomstmøde.

Hvordan ønsker vi/beboerne at udvikle landsbyen?

Ad 12: Status på projekter.

 1. Fibernet

Vi har endelig fået en kontaktperson til Fibia, således at vi få information om hvorledes det samlede projekt skrider frem. Ifølge Fibia skulle alle være med/tilsluttet i slutningen af april. På Fibias hjemmeside kan man se deres graveplan.

Det er aftalt, at Fibia jan./febr. afholder et eller flere informationsmøder vedrørende Waoo.

Vi arbejder stadig med at finde luftbårne løsninger for de beboere, som ikke kunne få fibernet. Kommunen samarbejder bl.a. med etablering af sendemaster.

 1. Det nye stiprojekt

Der arbejdes med projektet. Det største problem er, at få aftaler med de enkelte lodsejere om evt. at afgive lidt jord til en sti.

 1. Gadekær – Virket

Pia Hare er tovholder på projektet. Det forventes at der graves/oprenses i løbet af vinteren.

 1. Træer

Vi vil snarest opsætte vandingsposer på særligt udsatte træer, som beskyttelse mod vintersaltning på vejene

En del træer har behov for at blive ”befriet” for ukrudt og græs, og få lagt en fiberdug og evt. noget træflis rundt om sig.  Vi lægger op til at dette arbejde ordnes af beboerne i forbindelse med ”Store oprydningsdag” i begyndelsen af april.

Ad 13: Evt.

Næste møde fredag d. 12. jan. 2018 kl. 18.00 på Luenhøj

Referent: Bjørn Rasmussen

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde d. 3. okt. 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Lise Laugesen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster)

Afbud: Magnus K. Jørgensen og Kim Busk Jensen (suppl.).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. august 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Valgmøde – Hvad skal der være af spørgsmål/temaer?

Alle lister – undtagen enhedslisten – har givet tilsagn om deltagelse med deres spidskandidater.   

Vi har booket Horrebyhallen kl. 13 – 18. Vi klarer selv stoleopsætningen. Lydanlæg er bestilt. Dirigent/ordstyrer har Peter Palle sørget for.

Ved hallen skal der ophænges et banner, som gør opmærksom på valgmødet. Og der skal en pressemeddelelse til aviserne.

Valgmødet startes med en kort præsentation af området Falsters Hjerte.

Emner/temaer som kandidaterne skal præsenteres for:

Cykelstier ved vejene, Møllebakkeskolens fremtid, skoledistrikter, bofællesskaber til fremme af tilflytning og opfordring til gentænkning af den off. trafik.

Vi har søgt om 30.000 kr. fra kommunepuljen. 2.000 kr. skal bruges til lydanlæg ved valgmødet. 12.000 kr. til projektet ang. Virket gadekær (dækning af moms). 16.000 kr. til indkøb af printer, som kan stilles til rådighed for alle foreninger i Falsters hjerte.

Ad 4: Crowdfunding – kan det bruges i Falsters Hjerte og hvordan?

Vi melder tilbage til SEAS/NVE at vi pt. ikke har ideer/projekter som er egnede for crowdfunding.

Vores opmærksomhed er rettet mod LAG-midlerne og evt. Realdania i forhold til etablering af fremtidsværksteder/workshops, hvor beboerne i de enkelte landsbyer byder ind med ønsker om udviklingen af deres landsby.

Ad 5: Erhvervsprojektet – hvordan kan vi bruge erhvervslivet i FH og hvad kan vi gøre for erhvervslivet – Erhvervsforening i FH?

Vi arbejder med kortlægning af hvad der findes af erhvervsvirksomheder i området. Kontakt til kommunen ang. CVR registre. Vi vil kontakte vore ambassadører og bede dem hjælpe med oplysninger om virksomheder i deres landsbyer.

Ad 6: Årshjul – medlemshvervning

Intet nyt. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.

Ad 7: Årshjul – træer.

Intet nyt. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.

Ad 8: Status på projekter.

 1. Fibernet

Projektet er i gang. Der graves kabler ned flere steder i området. Vi har fået en ny fast kontaktperson i Fibia. Det håber vi vil hjælpe på kommunikationen, som har været noget mangelfuld på det seneste.

Vi vil opfordre Fibia til at afholde informationsmøder for borgerne vedrørende Waoo.

Der arbejdes på etablering af trådløst netværk til de husstande, som ikke kunne få fibernet.

 1. Det nye stiprojekt

      Der har været afholdt møde mellem Cortselitze, kommunen og Falsters Hjerte om etablering

      af skovstier. Alle parter positive, og især fokuseret på at koble de nye stier sammen med de 

      allerede etablerede stisystemer. Primært et ønske om at koble til sporet ved Horreby Lyng.

 1. Gadekær – Virket

Intet nyt. Se pkt. 3. vedr. bevilling.

 1. Træer

I løbet af efteråret vil Peter og Magnus ”pleje” vore træer: Beskære/klippe, slå græs og grave frit omkring træerne, opsætte vandingsposer og erstatte døde træer med nye.

Ad 9: Evt.

Næste møde tirsdag d. 28. nov. 2017 kl. 20.00 på Luenhøj.

Punkter til dagsordenen:

Erhvervsprojektet.

Diverse årshjul: bestyrelsens, træernes og medlemshvervning/kontingentopkrævning

Printer

Drøftelse af budget

Evaluering af valgmøde

Ambassadørmøde januar

Referent: Bjørn Rasmussen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 22. aug. 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen,

 Magnus K. Jørgensen, Lise Laugesen (suppl.) og Kim Busk Jensen (suppl.)

Fraværende: Ulla Thomsen (webmaster).

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29/5 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Medlemsstatus.

Peter har udsendt mail til alle ”tidligere” medlemmer (518), som vi har mailadresse på. Alle har fået et medl.nr. som fremover skal bruges ved indbetalinger. Der arbejdes med at opdatere/slette gamle uaktuelle oplysninger.

Ad 4: Hvad har vi af projekter i efteråret – Hvem står for dem?

Valgmøde d. 12/11: Kirsten H.A. udsender igen invitation til de opstillede lister. Peter Palle anmodes om at booke ordstyrer. Kim B.J. tager sig af de praktiske forhold vedr. afviklingen af mødet. Temaer til diskussion tages op på næste bestyrelsesmøde.

Landsbyudviklingspulje: Magnus K.J. udarbejder forslag til ansøgning.

Medlemshvervning: Vi skal igen aktivt hverve medlemmer. Peter B. er tovholder for arbejdet, men alle må bistå. På best.mødet d. 29/5 blev det besluttet, at Peter B. og Ulla T. laver et årshjul for medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Erhvervsprojekt: Vi vil lave en kortlægning af hvilke erhvervsvirksomheder, gårdbutikker, B&B tilbud m.v. vi har i vores område. Kim B.J. og Jens Ø. arbejder med opgaven.

Ad 5: Valgmøde – Hvem har vi fået tilbagemeldinger fra, hvem gør hvad fremadrettet?

Se pkt. 4.

Ad 6: Årshjul – fastlæggelse af møder med ambassadører og foreninger samt evt. andre større arrangementer.

Bjørn R. udarbejder oplæg til næste møde.

Ad 7: Crowdfunding – kan det bruges i Falsters Hjerte og hvordan?

SEAS/NVE har rettet henvendelse til Falsters Hjerte og forespurgt om vi kunne pege på nogle projekter, som ville være egnede til crowdfunding. Vi beder SEAS/NVE om en nærmere og mere præcis beskrivelse af deres ideer og engagement i ”projektet”.

Ad 8: Erhverv i Falsters Hjerte – Hvad sker der, hvem arbejder med det?

Se pkt. 4.

Ad 9: Rundboldturneringen – tilbagemeldinger – hvad kan gøres bedre mv.

Hyggeligt arrangement. 60 – 70 deltagere.

Ad 10: Status på projekter.

 1. Fibernet

Manglende information fra Fibia vedr. tidsrammen for tilslutning. Jens Ø. mailer til de beboere, som har tilsluttet sig og informerer dem om status.

Der er ca. 60 husstande, som har ønsket at tilslutte sig fibernettet, men har fået afslag. Vi arbejder, sammen med Guldborgsund kommune, på at finde et trådløst tilbud til disse husstande.

 1. Det nye stiprojekt

Vi samarbejder med Cortselitze og Guldborgsund kommune på at gøre stierne til skovspor.

 1. Gadekær-Virket

Oprensningen af gadekæret i Virket skal i gang nu.

Kirsten H.A. kontakter Pia Hare vedr. etableringen af en fremtidsworkshop, et fremtidsværksted

som kan danne udgangspunkt for en diskussion i andre landsbyer om hvordan man/beboerne

ønsker at udvikle landsbyen.

 1. Træer

Træerne har det godt, takket være den regnfulde sommer.

Inden vinter opsættes vandingsposer (25), og træerne klippes/beskæres. Peter B. og Magnus K.J. sørger for det, ligesom de også udarbejder et årshjul for plejen af træer/løg.

 

Ad 11: Evt.

Fællesspisningen starter i sept. hos Tommy i Horreby Gl. Skole.

Næste best.møde tirsdag d. 3. okt. kl. 19.30 på Luenhøj.

Punkter til dagsordenen:

Valgmøde, temaer til diskussionen

Landsbyudviklingspuljen/ansøgning

Erhvervsprojekt

Diverse årshjul: bestyrelsens, træernes og medlemshvervningens

Crowdfunding

Referent: Bjørn Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde d. 29. maj 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen,

 Magnus K. Jørgensen og Ulla Thomsen (webmaster).

Fraværende: Lise Laugesen (suppl.) og Kim Busk Jensen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden godkendt.

d 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18/4 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen.

Formand. Kirsten Høegh-Andersen

Næstformand: Magnus K. Jørgensen

Kasserer: Peter Blauenkær

Sekretær: Bjørn Rasmussen

Ambassadørkontakt: Jens Østergaard

Udenfor bestyrelsen Webmaster: Ulla Thomsen

Efter den formelle konstituering oplistede bestyrelsen en række arbejdsområder, og udpegede i tilknytning hertil bestyrelsens ansvarlige/tovholdere.

Fibernet implementering: Jens Ø. og Kim B. J.

Sporene: Jens Ø. (internt) og Kirsten H.A. (eksternt)

Træerne: Magnus K. J. og Peter B.

Ambassadørkontakt: Jens Ø. og Bjørn R.

Gadekær/Landsbyforskønnelse: Kirsten H. A.

Ad 4: Opsamling på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen gav bestyrelsen tilsagn om at fokusere på tre indsatsområder:

Større åbenhed og professionalisme i medlemsregistreringen og kontingentopkrævningen.

Peter B. og Ulla T. laver et årshjul for hvorledes opkrævning af kontingent udmeldes, registreres og kvitteres. Peter B. beskriver den aktuelt forestående procedure i et ”brev”, som omdeles til alle beboere i Falsters Hjerte primo juni.

Opsøgende arbejde i forhold til de erhvervsdrivende i forenings område.

Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Arrangere vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget.

Vi afholder vælgermøde søn. d. 12. nov. i Horreby Hallen ud fra nogenlunde samme koncept som i 2013. Kirsten H. A. inviterer de politiske partier.

På næste best. møde nedsættes en arbejdsgruppe for den videre planlægning.

Ad 5: Bestyrelsens tilbagemelding til ambassadørerne ift. f.eks. møder, input til kommuneplan mv.

Punktet ikke drøftet.

Ad 6: Procedure ift. medlemmer – årshjul med hvem gør hvad hvornår, herunder indmeldelse.

Se pkt. 4.

Ad 7: Godkendelse af opslag og invitation til rundboldturnering incl. infobrev til omdeling.

Det udsendte forslag fra Lise L. blev kort gennemgået.

Peter tilretter afsnittet ”medlemskab” (jf. pkt. 4). Kirsten gennemgår og redigerer hele brevet inden det trykkes. Bjørn R. omdeler til ambassadørerne.

Ad 8: Fibernet – hvad nu, kan der komme flere med? Kan gravearbejde f.eks. koordineres med fortov i Horreby mv.

Jens Ø. orienterede om de udfordringer der pt. er i forbindelse med projektet. Den største udfordring synes at være, at en del husstande er blevet afvist af Fibia.

Onsdag d. 7. juni har vi møde med Fibia og Guldborgsund kommunes konsulent på området om netop dette problem: Hvilke muligheder er der for at få flere i ”grænseområderne” med.

Det er stadig vores målsætning, at så mange som overhovedet muligt skal have bedre it-forbindelse, derfor har vi fortsat fokus på event. luftbårne løsninger, til de husstande, som ikke kan omfattes af Fibias løsning.

Vi kontakter kommunen (Park & Vej) for at sikre, at der efterfølgende Fibias gravearbejde vil blive etableret nye/renoverede fortove i Horreby.

Ad 9: Det nye stiprojekt – status.

Jens Ø. orienterede om kontakten til Poul Schreiner, Corselitze. Det Classenske Fiedeicommis (Poul Schreiner) er interesseret i, at skovene åbnes for spor. Så det er den interesse vi vil forfølge.

Karlebystien (som gik meget på åben mark) vil vi prøve at ændre til et skovspor.

Svenn Suhr arbejder på et forslag på den præmis. Det ”nye” skovspor kunne måske hægtes på Lyngsporet.

Ad 10: Gadekær – Virket – ideen om fremtidsworkshop – hvad er bestyrelsens rolle.

Bestyrelsen er indstillet på, at der etableres et fremtidsværksted i tilknytning til Virkets gadekærsprojekt. Hvorledes ideen ”fremtidsworkshop” skal præsenteres for de øvrige landsbyer, og hvad bestyrelsens rolle i selve processen er, står stadig uafklaret.

Ad 11: Træer – opsætning af vandingsposer – beskæring af døde grene.

Kr. Himmelfartsdag opsatte og fyldte Magnus og Peter 30 vandingsposer (indhold 70 l. vand) på de mest nødlidende af vore træer. Vi får endnu 20 vandingsposer, som Peter og Bjørn snarest vil opsætte og fylde med vand.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen om ”ejerskab/ansvar” i forhold til træerne. Vi laver en årsplan for pasningen/plejen af træerne og løgplanterne. Derefter vil vi drøfte med ambassadørerne hvorledes denne årsplan/ pasning udføres i praksis. Drøfte hvordan vi får gjort det til et fællesprojekt for landsbyerne, at passe og pleje vore træer og løg bede.

Ad 12: Evt.

Formanden kontakter borgmesteren vedr. mulighederne for at vi kan være med i projekterne Landsbyklynger.

Næste møde: tirsdag d. 22. aug. 2017 kl. 19,30 på Luenhøj.

Punkter til dagsordenen:

Erhvervskontakt

Valgmøde, arbejdsgruppe

Møde med foreningerne

Årshjul: træer, medlemskab

Referent: Bjørn Rasmussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen ”Landsbyerne i Falsters Hjerte”

Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00

 Horreby Gl. Skole

REFERAT.

Ad 1: Valg af stemmetællere.

Vivi Thiesson og Birgit Rasmussen valgt.

Ad 2: Valg af dirigent.

Peter Palle valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at den derfor var beslutningsdygtig.

Ad 3: Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.

Formanden indledte beretningen med en præsentation af vore ambassadører. Takkede afgående for deres indsat og bød nye velkommen. Ambassadørerne og deres indsats er foreningens omdrejningspunkt.

Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde i relation til:

Samarbejdet omkring ”Krible-krable-dagen” på Horreby Lyng.

Arrangementet Landsby rundbold på LUIF’s boldbaner i Nr. Ørslev.

Flytningen af fællesspisning fra Horreby Hallen til Horreby Gl. Skole.

Store oprydningsdag ”hvor vi gav hinanden og landsbyerne en hånd og indsamlede affald.

Fibernet i Falsters Hjerte. Mange engagerede mennesker i landsbyerne, har gjort en stor indsats for at skaffe tilslutning til projektet.

Åbning af nye spor ved Virket Sø / Skørringe / Præsteskoven.

Pasning af træerne ved indkørslen til landsbyerne.

Samarbejdet med Guldborgsund kommune vedr. Naturlandet LF, Spor, Fibernet og gadekær.

Udarbejdelse af høringssvar til Guldborgsund kommunes Kommuneplan 2017 – 2029.

Definition af landsbyambassadørernes rolle og samspil med bestyrelsen.

Fremtidige arbejds/indsatsområder:

Fortsat arbejde med at etablere nye spor i landskabet. Koordineret bl.a. i forhold til projektet Naturlandet.

Gøre Store oprydningsdag til en tradition med udvidet indhold.

Fortsætte arbejdet med bredbåndsløsninger til de beboere, som ikke kommer på fibernet.

Etablere pilotprojektet Fremtidsværksted med udgangspunkt i Virkets gadekærsprojekt.

Deltage i kommunens projekt Landsby-app.

Udvikle og færdiggøre vores medlems -og regnskabsprogram så det fungerer optimalt.

Debat om beretningen.

Der blev efterlyst en større åbenhed og professionalisme i medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Bestyrelsen gav tilsagn om at forbedre disse forhold. Samt at finde en model for, hvordan information kommer ud til beboerne i Falsters Hjerte.

Opfordring til at bestyrelsen arrangerer vælgermøde i forbindelse med kommunevalget.

Bestyrelsen udtrykte vigtigheden i, at foreningen markerer sig i forhold til det politiske niveau i kommunen i alle relevante forhold. Derfor tilsagn om at arrangere et stort vælgermøde.

Der var ros til en aktiv hjemme -og facebookside.

Ros til bestyrelsen for et godt arbejde til gavn for vores område.

Beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Kassereren fremlagde og kommenterede det fremlagte, reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebevis.

De nuværende beløb fastholdes: kontingent 50,- kr. støttebevis 200,-kr.

Bestyrelsen opfordredes til at etablere et opsøgende arbejde i forhold til de erhvervsdrivende i området.

Ad 6: Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes §8 Tegningsregler. Stk. 1. til følgende:

Foreningen tegnes af kassereren eller ved dennes forfald af formanden.

Ændringsforslaget vedtaget.

Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Magnus K. Jørgensen (villig til genvalg) og Bjørn Rasmussen (villig til genvalg).

Begge genvalgt med akklamation

Ad 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Lise Laugesen blev genvalgt som 1. suppleant. Kim Busk Jensen valgt som 2. suppleant.

Ad 9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Pia Holmen og Bo Smedegaard blev genvalgt som revisorer. Mogens Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10: Evt.

Formanden orienterede om kommende arrangementer i Falsters Hjertes område.

Tak til dirigenten.

 

d.          /              2017                                                                      d.              /                 2017

 

Dirigent, Peter Palle                                                       Referent, Bjørn Rasmussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 18. april 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Bjørn Rasmussen, Magnus K. Jørgensen, Lise Laugesen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Under pkt. 3 (Trampesti-projekt) deltog Svenn Suhr og Kim Bonde Hansen.

Fraværende: Peter Blauenkær og Mette Høst Hansen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Til den pr. 17/4 udsendte dagsorden tilføjes under pkt. 4 opsamling på diverse følgende punkter:     

-Fibernet

-Børnehave/vuggestuepladser

-Kommuneplan

Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referatet fra mødet d. 7. marts 2017 godkendt.

Ad 3: Trampesti-projekt.

Svenn Suhr og Kim Bonde præsenterede deres forslag om to vandrestier omkring Nr. Ørslev og Karleby/Eget.

Den overordnede ambition er, at præsentere Falster som et ”vandrerland”, samt et ønske om at binde diverse stisystemer sammen. De to forslag om stier tager udgangspunkt i gamle stier (skole-stier, konfirmandstier, malkestier, lægestier etc.) det er således historien, der skal lægges vægt på i fortællingen på stierne.

Vi får gennem kommunen anskaffet matrikelkort over området for stierne, således at vi kan få overblik over, hvem der ejer de matrikler, hvor der skal etableres trampesti. Kim og Svenn laver overblikket. Efterfølgende aftales det hvem, der kontakter diverse lodsejere. Jens Ø. kontakter ”forlods” Poul Schreiner (Corselitze).

Sammen med Guldborgsund kommune vil vi prøve at få de to trampestier ind under projektet ”spor i landskabet”.

Ad 4: Opsamling på diverse.

Generalforsamling.

Tirsdag d. 9.maj. kl. 19.00 i Horreby Gl. Skole. Opslag lokalt og på hjemmesiden. Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændring vedr. §8 Tegningsregler.

Lyttemøde.

Lyttemøde med SF tirsdag d. 25. april kl. 19.00 på Møllebakkeskolen. Invitation på hjemmesiden.

Status på st. oprydningsdag.

Vi har ikke noget overblik om dagens forløb og om tilslutningen/opbakningen til arrangementet i de enkelte landsbyer.

Gadekær.

Et par arkitektstuderende arbejder på et forslag om et forsamlings/byhus i Virket. Deres forslag kan måske bruges som udgangspunkt for et projekt.

Kommuneplan.

Magnus K.J. arbejder på et oplæg, som udsendes til bestyrelsen til godkendelse.

Fibernet.

Det forventes, at Fibia inden 1. maj kan meddele beslutningen vedrørende fibernet i den del af Falsters Hjerte, som er med i SEAS/NVE projektet.

Børnehave/vuggestuepladser.

Ikke noget klart overblik over situationen vedr. mangel på pladser.

Ad 5: Opstart på samarbejde med Guldborgsund vedr. klyngelandsbyer.

Falsters Hjerte er naturligvis interesseret i, og ønsker at være med i diverse projekter, som kan styrke landsbyerne.

Fra kommunens pulje på 30.000 kr. søger vi om en stor printer (til alle foreninger), samt et par store grille, som alle kan låne.

Via projektet ”Naturlandet” kan vi få etableret en ”landsby-app”. Det tilbud tager vi imod. Vi får 3 administratorer, som ”vedligeholder” app’en.

Ad 6: Evt.

Fremover udarbejdes dagsordenen til bestyrelsens møder, således at den kan udsendes til ambassadørerne en uge før mødets afholdelse, hvilket giver ambassadørerne mulighed for at komme med input til dagsordenen. (Jf. vores beslutning om samspillet mellem ambassadørerne og bestyrelsen).

Små klistermærker med teksten ”Produceret i Falsters Hjerte” på en baggrund af foreningens logo kan formentlig laves til en pris på omkring 1 kr. pr. mærke. Vi arbejder på et konkret tilbud.

Næste møde mandag d. 29. maj 2017 kl. 19.30 på Luenhøj.

Pkt. til dagsordenen:

Konstituering af bestyrelsen

Fællesspisning

Trampestierne Nr. Ørslev / Karleby

Referent: Bjørn Rasmussen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 7. marts 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Lise Laugesen (suppl.). Ulla Thomsen (webmaster)

Fraværende: Mette Høst Hansen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet d. 10. jan. 2017.

Referatet godkendt.

Ad 3: Orientering vedr. igangværende projekter.

Fibernet m.v.

Jens Ø. refererede fra møde med Fibia. Systofte projektet (som også omfatter Nr. Ørslev) og Falsters Hjerte projektet afvikles som to projekter. Fibia kræver, at allerede tilmeldte bekræfter deres tilmelding. Vi laver en skrivelse til beboerne om dette forhold. Det forventes, at projekternes omfang er afklaret ultimo april.

Gadekær.

Intet nyt siden sidste møde.

Træer.

Magnus bestiller 8 nye træer til erstatning af de døde/ødelagte træer. Vi sætter 30 vandingssække op inden udgangen af april.

Store oprydningsdag.

Løbesedlen, med ambassadørernes tilføjelser, trykkes (Kirsten og Peter) og leveres til ambassadørerne til omdeling.

Ad 4: Søgning af puljer.

Der er ca. 30.000 kr. til rådighed i landbyspuljen, som vi kan søge. Gode ideer efterlyses.

Kirsten og Peter afsøger hvilke muligheder der ligger i form af puljer, som det kunne være relevant for os at søge tilskud fra til diverse projekter.

Ad 5: Opsamling på ambassadørmøde.

Referatet fra ambassadørmødet d. 16. jan. 2107 taget til efterretning.

Ambassadørerne har holdt møde d. 20. febr.

Fra dette møde lå et forslag om, at Falsters Hjerte får lavet klistermærker med foreningens logo og teksten: ”produceret i Falsters Hjerte”. Klistermærkerne skal bruges af folk, som producerer og sælger f.eks. grønsager, æg, honning m.v.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og undersøger mulighederne og prisen for at få fremstillet sådanne klistermærker.

En arbejdsgruppe (Svenn Suhr, Kim Bonde og Kenny Pedersen) fremlagde på samme ambassadørmøde et forslag til to trampestier til udvidelse af vort stisystem.

Bestyrelsen indkalder arbejdsgruppen til et møde, så vi i fællesskab kan lægge en strategi for det videre arbejde med de foreslåede stier.

Ad 6: Mangel på børnehavepladser.

Der mangler p.t. 3 vuggestuepladser. Det er et problem som ”helst ikke må opstå” hvis vi ønsker at introducere os som et attraktivt område for tilflyttere.

Vi vil følge udviklingen og evnt. drøfte problemstillingen med børnehavens ledelse.

Pkt. på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7: Kommuneplan 2017 – 2029.

Magnus K. kommenterede overordnet kommuneplanen, og fremdrog især tre områder som særligt problematiske i forhold til vores område. Det er kommuneplanens beskrivelser af: Erhvervs- og boligarealer, kulturmiljøudpegning og skovrejsning.

Magnus K. laver et udkast til høringssvar til kommunen. Høringsfristen udløber 26/4.

Der afholdes dialogmøde om kommuneplanen d. 6. april. Vi afklarer senere hvem der deltager for Falsters Hjerte.

Ad 8: Evt.

Tirsdag d. 25. april ”lyttemøde” med SF. Formanden sørger for indbydelse.

Magnus refererede fra møde i Horsens om klyngelandsbyer.

Generalforsamling tirs. d. 9. maj 2017 kl. 19.00 i Horreby Gl. Skole.

Næste bestyrelsesmøde tirs. d. 18. april kl. 19.30 på Luenhøj.

Pkt. til dagsordenen:

Vuggestue/børnehavepladser.

Skal vi arrangere valgmøde.

Trampestier (arbejdsgruppen inviteres)

Referent: Bjørn Rasmussen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2017 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Mette Høst Hansen (suppl.), Lise Laugesen (suppl.).

Afbud: Magnus K. Jørgensen og Ulla Thomsen (webmaster).

Der var ikke på forhånd udsendt dagsorden til mødet.

Bestyrelsen vedtog derfor ved mødets start følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat.
 2. Orientering om igangværende projekter
  - Naturland
  - Fibernet
  - Gadekær
  - Morgenmadsordning
 3. Skoledistrikt
 4. Ambassadørrollen / ambassadørmøde d. 16. jan.
 5. Evt.

Ad 1: Godkendelse af referat fra møde d. 8. nov. 2016

Referatet godkendt.

Ad 2: Orientering om igangværende projekter.

Naturland.

Guldborgsund og Lolland kommune råder over 18 mill. kr. til projektet Naturland, som går ud på, at lave en samlet plan for de to kommuner over ruter, hvor man kan vandre, cykle, ride og sejle.

Horreby Lyng er et fokusområde i projektet.

Kirsten H. A. sidder med i en arbejdsgruppe vedr. vandrestier.

Fibernet.

Der er p.t. 101 tilmeldte i vores område. Fibernetambassadørerne samlet til møde efter nytår for at lægge en strategi for yderligere hvervning. (Jens Ø. og Kim Busk J. er tovholdere).

SEAS-NVE (som ejer Fibia) har udmeldt, at de afsætter en pulje på 100 mill. kr til en forstærket indsats for at sikre bredbåndsforbindelser i større områder af Region Sjælland.

Falsters Hjertes projekt er udset som en særlig ”case”, som det kunne være relevant at støtte.

Der afholdes pressemøde om SEAS-NVE’s nye tiltag mandag d. 16. jan. kl. 14.15 på Møllebakkeskolen.

Gadekær.

Der er bevilget 50.000 kr. til renovering/oprensning af gadekæret i Virket.

Vi samler beboerne i landsbyen for at bede dem om at komme med visioner for en fremtidig udvikling af landsbyen. Virket kan være et pilotprojekt i forhold til, hvordan vi kan tage fat om renovering/udvikling i andre af vore landsbyer.

Morgenmadsordning.

Der er ikke tilmeldt ret mange børn til morgenmadsordningen på Møllebakkeskolen. Behovet for frivillige er derfor ikke aktuelt.

Ad 3: Skoledistrikt

Fra embedsmandsniveau er det meldt ud, at indskrivningen til skolerne foreløbig er sat i bero, fordi der politisk skal tages stilling til eventuelle skoledistriktsændringer eller ændringer vedrørende mulighederne for frit skolevalg.

Vi gør det kommunale system opmærksom på, at en sådan kort, ukommenteret meddelelse er uheldig fordi den skaber uro og bekymring blandt forældrene. Skolelukningsspøgelset vækkes til live!

Ad 4: Ambassadørrollen / ambassadørmøde d. 16/1

Arbejdsgruppens oplæg vedrørende Landsbyambassadørerne i Falsters Hjerte blev godkendt.

Ambassadørmødet d. 16. jan. kl 19.00 indkaldes med følgende punkter på dagsordenen:

 • Ambassadørrollen (arbejdsgruppens oplæg udsendes som bilag til dagsordenen)
 • Status vedr. fibernet
 • Orientering om gadekær
 • Store oprydningsdag
 • Rundboldturnering

Ad 5: Evt.

Næste møde tirsdag d. 7. marts 2017 kl 19.30 på Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7.

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2016 kl. 19.30

Karleby Præstegård, Tunderup Strandvej 1

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen og Lise Laugesen (suppl.).

Afbud: Mette Høst Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra møde d. 29. sept. 2016.

Referatet godkendt.

Ad 3: Orientering vedr. igangværende projekter.

A: Fibernet m.v.

Der er p.t. 72 tilmeldinger (vi skal nå 233). Tilmeldingsfristen udskudt til 20. nov. Vi har fået 3 bannere med opfordring til at melde sig. De opsættes ved Horreby hallen, ved T-krydset i Sdr. Kirkeby og ved Falkerslev gl. skole.

Jens Ø. og Kim Busk J. mødes med Fibia torsdag d. 10. nov. Her kan der skabes overblik over hvor tilmeldingerne ligger og hvor de mangler. I de ”tynde” områder bør der ske en fornyet, personlig henvendelse til beboerne.

En omtale af fibernetprojektet og tilmeldingsfristen i Ugeavisen kunne måske fremme tilslutningen.

B: Gadekær - Virket

Gadekærprojektet i Virket er af kommunen bevilget 50.000 kr. til oprensning.

Vi skal holde et møde med beboerne i Virket, hvor vi drøfter hvad de – i tilknytning til gadekærprojektet – kan byde ind med i forhold til fællesskabet Falsters Hjerte.

C: Træer

Vi (Magnus) bestiller 8 nye træer, som plantes snarest til erstatning for døde/ødelagte træer.

Vi har fået 30 vandsække (til selvvanding af træerne) af kommunen. Dem sætter vi op søndag d. 2. april 2017. Samme dag inviterer vi beboerne til ”Store oprydningsdag” i landsbyerne.

Forløbet af, og informationen om, oprydnings/træpleje dagen drøftes med vore ambassadører på et møde d. 16. jan. 2017 kl. 19.00 på Møllebakkeskolen.

D. Ambassadørrollen

Jens Ø. indkalder arbejdsgruppen til møde i uge 47. På baggrund af fællesdrøftelserne på ambassadørmødet i januar udarbejder arbejdsgruppen et ”kommissorium” for ambassadørernes arbejde. Kommissoriet godkendes af bestyrelsen, og forelægges alle ambassadørerne (d. 16/1)

Ad 4: Møllebakkeskolen

A. Herunder morgenmadsordning.

Formanden har aftalt med skolelederen, at vi hjælper med at finde frivillige medhjælpere, som kan bistå ved udleveringen af morgenmad på skolen.

Ad 5: Evt.

Medlemsregistreringssystemet og samarbejdet med vores bank er langt om længe ved at være på plads, så kassereren kan arbejde.

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 10. jan. 2017 kl. 19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 29. september 2016 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Mette Høst Hansen (suppl.), Lise Laugesen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster). Under pkt. 3a deltog Kim Busk Jensen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra møde d. 16. aug. 2016.

Referatet godkendt.

Ad 3: Orientering om igangværende projekter.

A: Fibernet

Mødet på Møllebakkeskolen d.26/9 havde ca.100 deltagere. Vi fik 83 tilbagemeldinger på vores ”tilkendegivelse blanket”. 6 – 7 personer meldte sig som bredbåndsambassadører. Vi samler op vedrørende ambassadører efter mødet d. 6. okt., og forsøger at samle ”bredbåndsambassadørerne” i løbet af uge 41. Vi (Jens/Kim) laver et argumentationskatalog, som ambassadørerne kan bruge i kontakten til borgerne.

Jens kontakter Systoftes ”bredbåndstovholder” for en afklaring vedrørende Nr. Ørslev området.

B: Gadekær

Gadekærprojektet i Virket står p.t. lidt i stampe.

Vi har søgt 450.000 kr. hos kommunen og Friluftsrådet til udvikling/nytænkning af landsbyernes gadekær.

C: Spor

Vi har bestilt nye foldere  til de etablerede spor.

Vi vil opfordre til, at der også udarbejdes foldere om sporene på tysk og engelsk.

Kommunernes initiativ, Naturlandet Lolland-Falster bakker vi op om. Vi vil følge initiativet og bidrage med input.

D: Træer

Vi får 30 vandingsposer af kommunen. Disse opsættes i forsommeren næste år.

Søndag d. 30. okt. holder vi ”plejetræer-dag”.

Der skal luges, klippes og slås græs ved træerne. Og der skal sættes gnavernet på træerne.

Magnus bestiller gnavernet. Peter og Bjørn tager sig af den praktiske afvikling af ”plejetræer-dagen”.

Når plejearbejdet er slut serveres der en efterårsgryde på Luenhøj. Pris 20 kr. Tilmelding nødvendig Lise laver indbydelse til det samlede arrangement. Denne lægges på vores hjemmeside.

E. Ambassadørrollen

Vi har fået nye ambassadører i Sdr. Alslev og Tunnerup. Sdr. Kirkeby mangler stadig.

Arbejdsgruppen som skal beskrive ambassadørrollen er stadig ikke etableret (Jens og Bjørn).

Referat af bestyrelsesmøderne sendes fremover til ambassadørerne.

Ad 4: Evt.

Formanden orienterede om deltagelse i div. møder.

Der vil være livestreaming af bredbåndsmødet d. 6. okt.

Der blev givet input vedrørende vores tilbagemelding til kommunen om strategien vedrørende landområderne.

Foreningens vedtægter vedrørende den økonomiske tegning af foreningen giver problemer i forhold til kassererens muligheder for at agere overfor/sammen med vores bank.

Der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi foreslår vedtægtsændringer vedrørende foreningens økonomiske tegningsret.

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. nov. 2016 kl. 19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

_________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 16. august 2016 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Mette Høst Hansen (suppl.), Lise Laugesen ((suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Fraværende: Afbud fra Jens Østergaard.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14/6 2016

Referatet godkendt.

Ad 3: Orientering vedr. igangværende projekter:

A: Fibernet

Der skal gøres mere reklame, skabes mere opmærksomhed, vedrørende orienteringsmøde i Horrebyhallen i september.

B: Gadekær

Vi har sendt ansøgning til Guldborgsund kommune om støtte til oprensning af gadekæret i Virket.

Desuden er der sendt ansøgning til Friluftsrådet om 50.000 kr. pr. landsby til ”gadekærsforskønnelse” og aktiviteter i relation til gadekærene / sammenbinding af landsbyerne.

C: Spor

Der er mange rodskud, som hæmmer fremkommeligheden, på sporet i Horreby Lyng. Magnus J. kontakter Frederik Cordes (kommunen) for at få en afklaring på hvem der fjerner rodskuddene.

D: Træer

6 af træerne i vore landsbyportaler er gået ud / kørt over. Vi køber derfor 6 nye træer som erstatning for de gamle døde. Frederik Cordes (kommunen) kontaktes for at undersøge på hvilken måde vi billigst kan etablere vandingsposer ved de træer, som om sommeren er mest udsat for udtørring.

Vi anskaffer bånd / gnaversikring til alle vore træer.

Søndag d. 30. okt. afvikler vi en arbejdsdag, hvor vi får ordnet omkring træerne, slået græs, klippet døde grene bort, sat gnaversikring op m.v.

E: Ambassadørrollen

Punktet udskydes til næste møde.

Ad 4: Evaluering af projekter og arrangementer.

A: Rundboldturnering

Det anslås, at ca. 60 deltog i dagen, som betegnes som en dejlig og hyggelig dag. Succesen gentages næste år og rundboldturneringen afvikles søndag d. 25. juni. Tovholderne for arrangementet er de samme som de to sidste år.

Ad 5: nyt medlems- og regnskabskartotek

Peter B. havde inden mødet undersøgt og afprøvet forskellige programmer, som det kunne være relevant for foreningen at anskaffe.

Fokus blev rettet på programmet ”Foreningsadministrator”. Det koster 1200 kr. i oprettelse og 1000 kr. årligt. Bestyrelsen mener, at det lever op til de krav vi som forening stiller. Derfor blev det besluttet, at Peter B. anskaffer og installerer programmet.

Ad 6: Evt.

Næste møde: torsdag d. 29. sept. 2016 kl. 19.30 på Luenhøj

 

Referent: Bjørn Rasmussen

____________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2016 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Magnus K. Jørgensen, Peter Blauenkær, Bjørn Rasmussen, Mette Høst Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Under pkt. 4.a deltog desuden Kim Busk Jensen

Fraværende: Afbud fra Lise Laugesen

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøde d. 22/3.

Referaterne godkendt.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Kirsten Høegh-Andersen.

Næstformand: Magnus K. Jørgensen

Sekretær: Bjørn Rasmussen

Kasserer: Peter Blauenkær

Ambassadørkontakt: Jens Østergaard

Webmaster: Ulla Thomsen (udenfor bestyrelsen)

 

Ad 4: Orientering vedr. igangværende projekter.

a: Fibernet

Kim Busk og Jens Østergaard orienterede om møde med kommunens kontaktmand.

Vi har kontakt til flere firmaer som tilbyder etablering af fibernet evnt. i kombination med luftbårne løsninger. P.t. er Fibia nok den mest interessante udbyder.

Kommunen afholder møde d. 15/6 med alle ”områder”, som i øjeblikket arbejder med/er interesseret i etablering af fibernet. Mødet skal dels bruges til erfaringsudveksling, men også til at skabe kontakter mellem ”områderne”. Kim og Jens deltager i mødet og laver et resumé til bestyrelsen.

Der satses p.t. på en tidsplan med informationsmøde medio august og stormøde, med tilmelding til projektet, en måneds tid efter.

b: Gadekær

Virket er den landsby, hvor man er længst fremme vedrørende forskønnelse/fornyelse af gadekær. HedeDanmark er inddraget for at se på mulighederne for oprensning af gadekæret.

c: Spor

Mange mennesker deltog i åbningen af Sporet Præsteskoven – Skørringe – Virket Sø. Vi fortsætter samarbejdet med Guldborgsund kommune om etablering af flere spor. Ambitionen er at få anlagt spor helt ud til Østersøen.

d: Træer

Den lange periode uden regn er gået hårdt ud over en del træer. Vi må givetvis forudse, at nogle dør, og derfor skal erstattes med nye.

Vi undersøger mulighederne for at anskaffe vandingsposer, og vi indkøber net til beskyttelse mod gnavere.

e: Ambassadørrollen

Vi har et hængeparti vedrørende nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal definere og præcisere hvad der skal lægges i rollen som ambassadør. Jens og Bjørn tager fat på emnet efter sommerferien.

f: Rundboldturnering

Indbydelse til rundboldstævne d. 26. juni er omdelt til husstandene. Indbydelsen lægges på skolens intranet.

Ad 5: Nyt medlems- og regnskabskartotek.

Kassereren arbejder videre med at finde en egnet løsning.

Ad 6: Orientering af medlemmerne.Vi har en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med dette emne. Peter B. tiltræder arbejdsgruppen.

Ad 7: Evt.Næste møde d. 16. aug. 2016 kl. 19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen ”Landsbyerne i Falsters Hjerte”

Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 3.maj 2016 kl. 19.00

 Horreby Gl. Skole

REFERAT.

Ad 1: Valg af stemmetællere.

Jens Østergaard og Bjørn Rasmussen valgt.

Ad 2: Valg af dirigent.

Peter Palle valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at den derfor var beslutningsdygtig.

Ad 3: Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.

Formanden indledte beretningen med en præsentation af vore ambassadører og en omtale af deres arbejde. Ambassadørerne og deres indsats er foreningens omdrejningspunkt. Stor tak til dem.

Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde i relation til:

Markeringen af 100 året for kvinders valgret ved ”Kvindeegen” i Nr. Ørslev.

Fællesspisningen i Horreby Hallen

Etablering af Skolesporet fra Virkethus til Horreby Lyng.

Projektet ”Landsbyklynger”. Et projekt, som byggede på samarbejde/koordinering mellem Falsters Hjerte, Real Dania og Guldborgsund kommune. Desværre svigtede kommunen i dette samspil.

Etablering af bredbånd i alle landsbyerne. Vi har kontakt med TDC, Fibia og Lollandnet.

Samarbejdet med kommunen om nedrivning af forfaldne huse i landsbyerne.

Møder med NØF. Samarbejde om fælles interesse i at få indflydelse på udviklingen i landområderne.

 

Fremtidige arbejds/indsatsområder:

Renovering af gadekærene i landsbyerne. Skal ske i et samarbejde mellem landsbyerne og kommunen.

Forskønnelse af landsbyerne generelt (nedrivning/oprydning).

Arbejde/samarbejde med kommunen om nye spor i landskabet.

 

Bevarelse af Møllebakkeskolen og andre institutioner er fortsat at vigtigt arbejdsområde.

Vi vil sætte kræfter ind på at finde en bredbåndsløsning for hele området – altså alle landsbyer.

Vigtigt at vi tager godt imod tilflyttere og giver dem en ordentlig velkomst.

 

Foreningen ønsker at opbygge et samarbejde med de erhvervsdrivende i området.

Debat om beretningen.

Der blev udtrykt stor skuffelse/utilfredshed med kommunens ”svigt” i forbindelse med projektet Landsbyklynger.

Omtale af flytningen fra hovedstaden til landdistrikterne.

Udtrykt ønske om at der arbejdes med etablering af bredbåndsdækning til alle.

Ros til rundboldsarrangementet.

Ros til bestyrelsen for et godt arbejde til gavn for vores område.

Beretningen enstemmigt godkendt.

Ad 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Kassereren og formanden fremlagde om kommenterede det fremlagte, reviderede regnskab.

Opkrævning af kontingent og medlemsstyring generelt blev diskuteret. Bestyrelsen medgav, at styringen på begge områder havde været mangelfuld. Som konsekvens heraf, og for at rette op på forholdene, stiller bestyrelsen forslag om anskaffelse af et regnskabs/medlemsstyringsprogram (se pkt. 6)

Regnskabet godkendt.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebevis.

De nuværende beløb fastholdes: kontingent 50,- kr. støttebevis 200,-kr.

Der blev rejst ønske om, at bestyrelsen overvejer muligheden for at betale husstandskontingent.

Ad 6: Indkomne forslag

Bestyrelsen stillede forslag om at der anskaffes/indkøbes et medlemsregistreringsprogram.

Indstillingen blev begrundet med, at programmet skal lette arbejdet med kontingentopkrævning og fremme informationen til medlemmerne.

Indstillingen godkendt.

Ad 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Kirsten Høegh-Andersen (villig til genvalg), Jens Østergaard (villig til genvalg) og Kicki Merkel (ønskede ikke genvalg).

De to førstnævnte blev genvalgt med akklamation. Nyvalgt blev Peter Blauenkær.

Ad 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Lise Laugesen blev valgt som 1. suppl. og Mette Høst Hansen blev valgt som 2. suppl.Ad 9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Pia Holmen og Bo Smedegaard blev genvalgt som revisorer. Mogens Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10: Evt.

Formanden orienterede om kommende arrangementer:

Lørdag d. 28/5 ”Krible-krable dag” i Horreby Lyng fra kl. 10 til 24.

Indvielse af nye spor i området omkring Borremosen, Præstemosen og Skørringe Lyng.

Rundbolddag på Nr. Ørslev Stadion søndag d. 26. juni.

d.          /              2016                                                                       d.              /                 2016

………………………………………                            ………………………………………………

Dirigent, Peter Palle                                                       Referent, Bjørn Rasmussen

_________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2016 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Bjørn Rasmussen og Ulla Thomsen (webmaster)

Fraværende: Magnus K. Jørgensen, Kicki Merkel, Katla Møller (suppl.) og Teddy K. Jakobsen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt. Dog med den tilføjelse at pkt. 8 ændres til Ambassadørerne (v/Jens Ø.) Evt. bliver i konsekvens heraf til pkt. 9

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. nov. 2015 blev godkendt.

Ad 3: Meddelelser.

Formanden orienterede om henvendelse fra Thyge Andersen vedr. samarbejde om udvidelse/forlængelse af ”vores sti” (Spor i landskabet).

Der søges midler gennem kommunens bosætningspulje til forskønnelse/fornyelse af gadekæret i Virket.

Mobilpay er endelig blevet etableret. Vi overvejer også at være på Swipp.

Jens Ø. indkalder ”serveringspersonalet” til et evalueringsmøde vedr. fællesspisningen.

Bjørn R. fremskaffer oplysninger angående oprettelse af profil på kommunens puljeguide.

Vi har kontakt med og opfordret Fibia til et møde med FH’bestyrelse ang. fibernet til landsbyerne.

Ad 4: Status på regnskab

Da kassereren ikke deltog i mødet var der ingen status på foreningens regnskab. Det blev besluttet, at vi anskaffer os et regnskabs –og medlemsregistreringsprogram.

Ad 5: Planlægning af generalforsamling.

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 3. maj kl. 19.00. Vi håber at kunne være i Horreby Gl. Skole. Formanden sørger for varsling/indkaldelse.

Ad 6: Kommuneplansstrategi-høring

Vores (meget omfattende) kommentarer er – efter høringsrunder i bestyrelsen –sendt til kommunen.

Ad 7: Gadekærprojektet.

Behandlet under pkt. 3. Meddelelser.

Ad 8: Ambassadørerne

Med baggrund i mødet med vore ambassadører d. 19. jan. 2015 - hvor ambassadørrollen indgående blev drøftet – tager vi to emner op til nærmere og mere præcis drøftelse og definition:

 • Vidensdeling via bl.a. Facebook. (Jens Ø. og Ulla T. er tovholdere)
 • Beskrivelse af ambassadørrollen. (Jens Ø. og Bjørn R. er tovholdere)
 • Ad 9: Eventuelt.

Næste møde tors. d. 14. april 2016 kl. 19.30 på Luenhøj

Referent: Bjørn Rasmussen
 

------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 3. nov. 2015 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Kicki Merkel, Bjørn Rasmussen og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Katla Møller (suppl.) og Teddy K. Jakobsen (suppl.).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Mødet d. 29. sept. var et planlægningsmøde i relation til åbningen af stien ”Skolespor i landskabet” d. 9. okt. Der forelå ikke referat fra dette møde. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 25. aug. blev godkendt.

Ad 3: Status klyngelandsbyer.

Der er fem pilotprojekter i RealDanias projekt vedr. klyngelandsbyer. Vi, Falsters Hjerte, kom ikke med som pilotprojekt, fordi Guldborgsund kommune ikke – inden RealDanias deadline – gav tilsagn om støtte til vores projekt (gadekær). I den anledning vil vi kontakte det politiske niveau i kommunen, og gøre det klart, at vi er utilfredse med den administrative behandling vores projektansøgning har fået. Vi håber på at der fra RealDanias side bliver åbnet for en ny ansøgningsrunde i foråret, og at kommunen så er med på sagen.

Ad 4: Medlemspleje m.v.

Vi skal ”gentænke” vore procedurer i forhold til indmeldelse / betaling af kontingent / information til vore medlemmer. I forhold til økonomi og medlemsstyring er det vigtig at vi har et ”enstrenget” system, som er let og overskueligt for alle parter.

Kirsten, Kicki og Ulla indsamler erfaringer ”andre steder fra” og koordinerer deres erfaringer. Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Ad 5: Møde med NØF.

NØF er meget interesseret i at få etableret et samarbejde. Vi deler opfattelsen af den gensidige afhængighed! Vi indkalder til nyt møde hvor hovedpunkterne skal være: offentlig transport service og stiprojekter. Kirsten, Jens og Magnus deltager for FH.

Ad 6: Møde med John Brædder sammen med Torben Stjernholm og Kirsten Sydendal.

Vi er med på at mødes med borgmesteren i dette regi, men det skal være med en fastlagt dagsorden; den som FH og NØF bliver enige om på deres forudgående møde.

Vi skal med i foreningsportalen. Den vej rundt kan vi søge penge fra kommunens bosætning pulje.

Ad 7: Møde med ambassadørerne.

Vi (Jens Ø.) indkalder til møde tirsdag d. 19. jan. 2016 kl. 19.00 (på Hjortebjerg?). Punkter til drøftelse:

 • Vores velkomst til nye medlemmer/tilflyttere
 • Pasning sf vore træer
 • Drøftelse af ambassadørrollen. Gensidige forventninger og krav

Ad 8: Status IT (TDC, SEAS).

TDC vil gerne samarbejde med os om at finde løsninger til at skaffe bredbånd/fibernet til alle landsbyerne i Falsters Hjerte. Med baggrund i vort (Jens’) møde med dem fremsender de nærmere specifikationer. Vi afventer dette, men undersøger andre mulige løsninger.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at når vi undersøger mulige løsninger for bredbånds/fibernetsdækning i vores område, så er det løsninger, som gælder alle landsbyer i Falsters Hjerte!

Ad 9: Status andre projekter.

Ingen bemærkninger.

Ad 10: Evt.

Ingen bemærkninger. Ny mødedato ikke aftalt.

Referent: Bjørn Rasmussen

 

-------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 25. aug. 2015 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høeg-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Kicki Merkel, Bjørn Rasmussen og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Katla Møller (suppl.) og Teddy K. Jakobsen.

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. juni 2015 godkendt.

Ad 3: Er der sket noget hen over sommeren m.h.t.

a.     Stiprojekt.

Stien (Virkethus/Horreby Lyng) åbnes på skolernes motionsdag. Stien er ”skolespor i landskabet” derfor skal skolen tilknyttes projektet og bidrage til det med information. Finansieringen er 75% skolespor og 25% fra Landboforeningen. Der kan cykles og gås på stien.  Vi sørger for at sætte pæle og skilte op.

b.     Gadekær.

     Ikke noget nyt. Vi er med i RealDanias projekt ”landsbyklynger”.

c.      Træer.

3 træer i Falkerslev er kørt ned og ødelagt. Vi prøver at finde de skyldige, og vi kontakter kommunen for at få afklaret hvem der skal erstatte skaderne (betale nye træer).                          ”Ansvaret” for pasningen af træerne (slåning og event. vanding) blev drøftet, Bestyrelsen synes, at hele ideen med landsbyportalerne er, at det er landsbyerne der passer træerne/beplantningen. Problematikken tages op på et kommende ambassadørmøde.

d.     Landsbyforskønnelse.

Formanden har været til møde med kommunen for at drøfte mulighederne for at søge midler til forskønnelse fra forskellig side. Kommunen er meget positiv og interesseret i forskønnelse af landsbyerne.

e.     TDC

Vi afventer udspil fra TDC efter mødet med dem.

f.      Fællesspisning.

Vi starter i uge 37. Arbejdsgruppen har lavet aftale med Pomle Nakke Traktørsted om levering af maden. Samme pris som hidtil. Kicki M. undersøger mulighederne for fortsat at benytte mobil Pay. Information og oplysninger om fællesspisningerne lægges som link på hjemmesiden.

g.     Andet.

Formanden refererede fra mødet med NØF d. 15/6. NØF er fortsat meget interesseret i at samarbejde med Falsters Hjerte. Det er fortsat et diskussionsemne hvorvidt også Idestrup skal inddrages i samarbejdet. Vi indkalder til nyt møde med NØF.

Ad 4: Bredbåndsmødet.

Jens Ø. og Bjørn R. deltager i kommunens åbne møde om bredbånd d. 1/9.

Ad 5: Erhverv.

Vi prøver at få et overblik over ”erhvervslivet” i vores område (Magnus og Kirsten).

Ad 6: Evt.

Næste møde d. 29. sept. kl. 19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 2. juni 2015 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7. Nr. Ørslev.

Referat.

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Kicki Merkel, Bjørn Rasmussen, Katla Møller (suppl.), Teddy K. Jakobsen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referater.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. april 2015, samt referat fra ordinær generalforsamling d. 5. maj godkendt.

Ad 3: Meddelelser fra formanden.

Der er blevet spurgt om man som beboer i FH må lægge reklame for salg fra bod samt udlejningsforretning på Falsters Hjertes Face Book.

Bestyrelsen svarer, at det er ok at benyttet Face Book.

Der er rettet henvendelse til bestyrelsen om hjælp til at finde en mentor for en pige.

Bestyrelsen svarer, at efterlysningen af en mentor kan bringes på hjemmesidens Face Book opslag.

Ad 4: Opsamling på

·       Stier

·       Gadekær

·       Forskønnelse
Stiprojektet skal i gang til efteråret. Diskussion om hvorvidt det skal være et ”Spor i landskabet” projekt eller et ”skolespor” projekt.

Gadekær. RealDania og Aalborg Universitet har sat gang i et pilotprojekt om klyngelandsbyer. Det projekt vil vi ”se nærmere på” ud fra en synsvinkel om hvordan vi her i Falsters Hjerte kunne binde vore landsbyer tættere sammen. Et fælles gadekærprojekt – med en fælles linje – kunne være en indfaldsvinkel. Vi kunne også forestille os et projekt, der som overskrift havde: Falsters Hjerte et sikkert sted for børn. Konkret kunne det betyde, at vore landsbyer blev forbundet med hinanden via børnesikre cykelstier.

De to ”projekter” kunne sammentænkes til et stort fællesprojekt:

I hver landsby har man – event. i tilknytning til gadekæret – et særligt ”tilbud” (f.eks. bål/grillplads, en motionsbane, en mini basket bane osv.) Børnevenlige cykelstier skal forbinde disse tilbud, således at vi nemt, bekvemt og sikkert  kan komme fra det ene til det andet. Fra sin egen landsby til en anden.

Kirsten, Jens og Magnus deltager i møde d. 13/6 vedr. projekt ”Klyngelandsbyer”

Forskønnelse. I samarbejde med kommunen er der et projekt i gang i Horreby.

Ad 5: Evt.

Efter invitation deltager vi (formandsskabet) i møde med NØF d. 15/6.

Jens Ø. refererede fra møde med TDC vedr. hurtigere og mere tilgængelig internetforbindelse.

Et par uformelle tilbagemeldinger på vores annoncering af ”Pinseturen til Falsters Hjerte” kunne indikere, at vi – hvis der bliver en næste gang – i langt højere grad skal betone, annoncere med områdets herlighedsværdier.

Næste møde fastlagt til tirsdag d. 25. aug. kl.19.30 på Luenhøj.

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen ”Landsbyerne i Falsters Hjerte”

Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 19.00

i Falkerslev gl. skole, Virketvej 1.

REFERAT

 

Ad 1: valg af stemmetællere.

Marlene og Teddy Kragh Jakobsen valgt.

Ad 2: Valg af dirigent.

Peter Palle valgt. Varslingen og indkaldelsen til generalforsamlingen blev konstateret i overensstemmelse med foreningens vedtægter, hvorfor dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Ad 3: Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder beretning   fra udvalg.

Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde og samarbejde med landsbyambassadørerne og områdets foreninger.

Fin deltagelse ved ”Store løgdag” og den efterfølgende spisning.

Fællesspisningen i Horreby-hallen har haft god opbakning. Ordningen starter igen til efteråret, når det er ”gymnastiksæson”.

I relation til foreningens udviklingsplan for 2014 gjorde formanden status på arbejdet med stier i området (Spor i landskabet, Pilgrimsruten), og på arbejdet med renovering af gadekærene i landsbyerne. 

Der er udarbejdet en velkomstfolder, der fortæller lidt om vores område. Ambassadørerne byder tilflyttere velkommen ved bl.a. at give dem foreningens folder.

Som en del af udviklingsplan 2015 fremhævede formanden et fortsat arbejde med udbygning af stier – gerne sammenhængende mellem landsbyerne. Renovering og fornyelse af landsbyernes gadekær er ligeledes en højt prioriteret opgave. Der er et ønske om, i bredeste forstand, at arbejde for en generel forskønnelse af vore landsbyer.

Formanden omtalte ”bosætnings-initiativet”, hvor vi 2. pinsedag har inviteret familier fra Kbh. på en bustur til Falsters Hjerte, for at de kan se og opleve vores dejlige område.

Debatten i tilknytning til formandens beretning koncentrerede sig om to emner: Det fortsatte arbejde med udbygning med stisystemer. Og problematikken i relation til ønsket om forskønnelse af landsbyerne. Der kom mange gode ideer og forslag fra de fremmøde medlemmer – ideer og forslag, som bestyrelsen tager med sig i det fremadrettede arbejde.

Bestyrelsens/formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2014.

Som kommentar til regnskabet blev det anført, at der bør rykkes/reklameres mere for køb af støttebeviser.

Det reviderede rengskab for 2014 blev godkendt.

Ad 5: Fastlæggelse af kontingent og beløb for støttebeviser.

Bestyrelsens forslag om uændrede beløb (medlemskab: 50,- kr. og støttebevis 200,- kr.) blev vedtaget.

Ad 6: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Magnus K. Jørgensen og Bjørn Rasmussen valgt for 2 år.

(Katla Møller, valgt frem til 2016, trækker sig fra bestyrelsen)

Kicki Merkel valgt til bestyrelsen for 1 år.

Ad 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Teddy Kragh Jakobsen valgt som 1. suppleant.

Katla Møller valgt som 2. suppleant.

Ad 9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bo Schmedegaard og Pia Holmen genvalgt som revisorer, og Mogens Thomsen genvalgt som revisorsuppleant

 Ad 10: Evt.

Formanden omtalte arrangementet ved Kvindeegen i Nr. Ørslev grundlovsdag d. 5/6.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

Bjørn Rasmussen, referent                                       Peter Palle, dirigent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 7. april 2015 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Kajla Møller, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Kicki Merkel (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/2, samt referat fra møde med ambassadørerne d. 16/3 godkendt.

Ad 3: Opsamling bordet rundt.

·       a) Ambassadørmøde

Det var dejligt, at vore ambassadører mødte talstærkt frem. Stor tilfredshed med mødet og dets afvikling. Måske skal vi fremover sætte lidt tid af til, at ambassadørerne efter afviklingen af den ”formelle” dagsorden har mulighed for at snakke med hinanden. Bestyrelsen drøftede ”medlemsbegrebet”.
·       b) Stisystem

Der mangler lidt fremdrift i projektet. Jens Ø. kontakter kommunen for at få sat skred i projektet.

·       c) Gadekær

Ikke noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde
·       d) 2. pinsedag

Kommunen har givet tilsagn om at støtte med 10.000 kr. Pernille er på sagen som vores koordinator. Der skal kontakt til ejendomsmæglere. Jens Ø. kontakter Pomle Nakke Traktørsted vedr. aftensmad til vore gæster.

·       e) Klistermærker

Kicki bestiller et antal klistermærker, som skal ligge hos ambassadørerne, således at de kan dele ud til borgerne.

·       f) Kvinde eg 100 år

Diverse fonde er søgt om tilskud. Hanne Reintoft har sagt ja til at være taler. Desuden er det planen/tankerne, at der også skal være en taler fra Falster Efterskole. Der tages også kontakt til Sara Bro.

Ad 4: Planlægning af generalforsamling.

Generalforsamling d. 5. maj 2015 kl. 19.00 i Falkerslev gl. skole. Bestyrelsen møder kl. 18.15.

Peter Palle har accepteret at være dirigent.

Ordinært skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. Magnus K. J. og Bjørn R. er på valg. Begge er parate til genvalg.

Ekstraordinært skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år (idet Katla M. har meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen).

Ad 5: Evt.

Intet at bemærke.

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                            Møde mellem bestyrelsen og ambassadørerne                                                      

Mandag d. 16. marts 2015 kl. 19.00 på Hjortebjerg, Karleby

REFERAT

Mødedeltagere: Mette Høst Hansen, Eva Hededam, Pia Hare, Hanne Vitte, Mette Nordlund, Mette Ubbesen, Lis Øgendahl, Bent Hilleke, Lisa Hilleke, Lise Laugesen, Søren Kastrup, Annelise Hansen, Merete Meilvang, Mette Myron, Henning Sørensen, Merete Bott, Maiken Christensen, Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Magnus Jørgensen, Katla Møller, Bjørn Rasmussen og Ulla Thomsen.

Afbud: Knud Brugsgaard Nielsen, Charlotte Neubaur, Jytte Matthiesen, Sven Suhr, Kirsten Cenius, Matti Hansen, Kicki Merkel og Lotte Hansen.

 

Jens Østergaard åbnede mødet og bød de mange fremmødte velkommen. Forsamlingen tilsluttede sig Jens’ konklusion om at den udsendte dagsorden var udgangspunkt for aftenens debat.

 

Medlemshvervning/kontingent. Sådan gør vi i år

Samme procedure som sidste år, og samme kontingent som sidste år (50 kr.): Bestyrelsen (Jens Ø.) udarbejder et brev, som ambassadørerne – sammen med et klistermærke – lægger i alles postkasser. Omdeling primo april – omkring påsken.

Det ville være en fordel, hvis hvervningen kunne ske i forbindelse med en omtale af foreningen Falsters Hjerte i pressen.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for, at betalingen kan ske ”automatisk” en gang om året.

Begrebet ”medlem” og betydningen heraf blev drøftet. Måske skal der findes en anden betegnelse for det at man som person støtter foreningens arbejde.

 

Opsamling på hvordan vi byder tilflyttere velkommen.

Vi har fået trykt en flot velkomstfolder, som kort orienterer om området og om foreningen Falsters Hjerte. Folderen er tænkt som det materiale ambassadørerne, i forbindelse med en personlig henvendelse/velkomst, giver til tilflyttere. Hvis de nye borgere giver tilsagn hertil, vil det være godt med en tilbagemelding til Ulla, således at der også kan bydes ”velkommen på hjemmesiden”.

Magnus J. orienterede om bestyrelsen planer vedr. bustur for københavnere til området. Projektet omtalt i referat fra bestyrelsesmødet d. 24. febr.

 

Rundboldturnering. Status på arrangementet.

På mødet blev det fastlagt, at arrangementet – en rundboldturnering mellem alle landsbyerne – afholdes søndag d. 21. juni på LUIF’s baneanlæg (hvis det er muligt). Lise L. og Merete M. arbejder videre med planlægningen. En omtale/beskrivelse af arrangementet omdeles sammen med brevet til medlemshvervning.

Kirsten H.-A. orienterede om arrangementet ved Kvindeegen på Grundlovsdag d. 5. juni.

 

Mød din nabo – arrangement

Lisa og Bent H. orienterede om, at de en søndag vil invitere alle naboer (de borgere som de er ambassadører for) til en uformel sammenkomst i deres hjem. Et møde af en varighed på en god times tid, hvor der bliver serveret en kop kaffe, og hvis formål skal være at lære hinanden at kende. Ideen videregivet til de øvrige ambassadører. Flere kunne så i den anledning berette, at der i flere af landsbyerne arrangeres årlige sammenkomster for naboer.

 

Evt.

Henning S. orienterede om den ekstraordinære generalforsamling i Horreby Bylaug d. 26. marts. Der mangler min. to personer til bestyrelsen. Hvis de ikke findes, vil bylauget sandsynligvis blive nedlagt.

 

Referent: Bjørn Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 24. febr. 2015 kl. 19.30

på Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Katla Møller, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Bjørn Rasmussen, Kicki Merkel (suppl.), Lotte Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. jan. 2015 godkendt.

Ad 3: Meddelelser fra formanden.

a: Landdistriktskonference: Kirsten H. deltager qua titlen som sidste års ildsjæl.

b: Brand Einz: Kirsten H. interviewes af et tysk magasin (Brand Einz) om ”udkantsproblematikken” i Danmark/vores område.

c: DR-2: Tv-kanalen planlægger et tema om ”udkants Danmark”.

Ad 4: Status.

a: Stiprojekt: Planlægningen /arbejdet med projektet skrider planmæssigt fremad. Kommunen er aktiv i bestræbelserne/forsøget på at finde en ny indgang til Lyngen.

b: Gadekærsprojektet: Vi arbejder med ansøgning til RealDania, og vi arbejder med muligheden for skaffe en ”ekstern konsulent”, som kan gå ind i projektet på vores side i samarbejdet med RealDania.

c: Forskønnelse: Kommunen er parat til at medvirke i forbindelse med de, af FH foreslåede projekter. Kommunen finansierer 25% ved renovering og 100% ved nedrivning. Mulighederne for oprettelse af et ejendomsfornyelsesselskab blev igen drøftet.

d: Regnskab: Foreningens aktuelle ”formue” er ca. 19.000 kr. Og vi har 452 medlemmer.

e: Foreningsmøde: Mødet d. 27. jan. blev evalueret. Skuffende fremmøde af foreningsrepræsentanter. Enighed om, at vi fremover skal have en meget konkret dagsorden at fremlægge for foreningerne. Samarbejdet med foreningerne er en livsnerve i FH.

f: Fællesspisning: Tilfredshed med tilslutning og med afviklingen af ”spisningerne”. Der er en god og hyggelig stemning i cafeteriet. Evaluering af ordningen efter ”afslutningen” i juni.

g: Træer: Træerne i Egebjerg flyttes på kommunens ordre.

h: Bustur: I relation til vores bosætningsstrategi fremlagde Magnus på bestyrelsesmødet d. 12/2 nogle ideer om at invitere københavnere til at besøge vores område. Disse ideer blev på mødet fremlagt i et konkret forslag. Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte oplæg for arrangementet.                                   

Der tages kontakt til kommunen vedr. finansiering af bus (Kirsten H.) og LF-Business kontaktes m.h.p. deres medvirken ved arrangementet (Kirsten H.). Mulighederne for bespisning af vore ”gæster” undersøges (Jens Ø.)                                                                                                                                                   I

I bestyrelsen var der enighed om, at der skulle være en tovholder på projektet – gerne en uden for bestyrelsen. Der blev peget på Pernille Høier som en mulig tovholder (Kirsten H. tager kontakt).

Ad 5: Planlægning af ambassadørmøde.

Dagsorden til møde med ambassadørerne d. 16/3 er udsendt. Medlemshvervning og kommunikation vil være et par vigtige emner på mødet.

Ad 6: Planlægning af generalforsamling

Generalforsamling afholdes d. 5.maj. kl. 19.00. Vi undersøger muligheden for at stedet er Karleby Landsbyforenings lokaler. Peter Palle kontaktes vedr. dirigenthvervet.

Ad 7: Hængepartier.

a: Erhverv: Punktet udsættes til næste møde.

b: Kvindeegens 100 års jubilæum: Markeringen/fejringen af jubilæet må gerne være en ”folkefest” i FH-regi.

c: Byfest – rundboldturnering og velkomstfest. Vi undersøger om rundboldturneringsdagen eventuelt kan afsluttes med en gratis fællesspisning.

d: Samarbejde med kommune/ejendomsmæglere: Punktet udsættes til næste møde.

Ad 8: Evt.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april kl. 19.30 på Luenhøj

Referent: Bjørn Rasmussen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møde mellem bestyrelsen og foreningerne

tirsdag d. 27. jan 2015 kl. 19 – 21

på Hjortebjerg 16, Karleby

 

Mødedeltagere fra foreningerne: Henrik M. (NØG), Henning M. (Horreby, Karleby og Sdr. Alslev menigheder), Annegrethe (Karleby & Omegns Landsbyforening) og Majbritt Hagbart (Corselitze Rutelaug).

Mødedeltagere fra bestyrelsen: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Magnus K. Jørgensen, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.), Kicki Merkel (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Formanden bød velkommen til mødet og skitserede aftenens program.

 

Kalender på hjemmesiden.

Foreningerne opfordres stadig til at lægge deres aktivitetskalender på FH’s hjemmeside. Det giver mulighed for, at flere ser kalenderen. Og det giver foreningerne indbyrdes mulighed for at undgå planlægning af aktiviteter på samme dage.

Gadekærsprojektet

Formanden fortalte, at FH’s om et par uger vil udforme og sende en ansøgning om økonomisk støtte til RealDania. Støtte til at forskønne og ”nytænke” landsbyernes gadekær.

Stiprojektet

Formanden og Jens orienterede om stiprojektet Virkethus/Horreby Lyng. Stien forventes åbnet i løbet af dette forår.

Fra foreningerne blev det udtrykt, at det vil være en god ide (ved alle stiprojekter) klart ved skiltning at afmærke, hvem der kan bruge stien (gående / ridende / cyklende / etc.).

Kompetencebank

Formanden orienterede om henvendelse fra skolelederen på Møllebakkeskolen vedr. ønske om at

opbygge en kompetencebank – en oversigt over mennesker i området, som ville kunne bruges som ”gæstelærere” i forbindelse med skolens undervisning i diverse emner.

Perspektiver og problemstillinger i relation til en sådan kompetencebanks opbygning og anvendelse blev diskuteret. Enighed om at skolens forankring i lokalsamfundet er vigtig.

Der tages kontakt til Møllebakkeskolens skoleleder m.h.p. en afklaring / præcisering af, hvordan Falsters Hjerte og Møllebakkeskolen kan samarbejde om projektet. Det skal gøres helt klart hvordan og på hvilken måde ”kompetencepersonerne / gæstelærerne” skal rekrutteres og anvendes.

 

Fra foreningerne

NØG efterlyste frivillige medarbejdere til deres store arrangementer (opvisning og løb).

Tilsagn om at FH’s hjemmeside kan bruges til at ”efterlyse” frivillige.

Referent: Bjørn Rasmussen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 12. jan. 2015 kl. 19.30

på Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Katla Møller, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergaard, Bjørn Rasmussen, Kicki Merkel (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Lotte Hansen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udsendt d. 12/1 godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25. nov. 2014 godkendt.

Ad 3: Opsamling bordet rundt

Vedr. anvendelse af puljen til landsbyforskønnelse (nedrivning/forskønnelse) kunne formanden referere, at hun havde haft kontakt til en husejer i Horreby. Denne var interesseret i at få kommunal støtte til renovering af ejendom. Sagen fremlagt for Guldborgsund kommune, som positivt tog imod den.

Formanden har været til Guldborgsund kommunes officielle nytårskur.

Ang. vore træportaler. For en måneds tid siden er der plantet 4 træer (og nedlagt løg) ved indkørslen til Nr. Ørslev ad rute 271, Nykøbingvej.  

Der er stadig uklarhed om hvordan vi løser problemet med de træer, som skal flyttes i Egebjerg.

Træportalen ved Tunnerup bliver etableret nu. Dog plantes der kun i den ene vejside, idet der stadig mangler accept fra lodsejeren på den anden side af vejen. Det håber vi løses.

Vedr. familiespisning i hallen. Arbejdsgruppen fremlagde deres fremtidsplaner for bestyrelsen. Mad/bespisningsordningen fortsætter frem til sommerferien. Herefter evalueres projektet/ordningen i bestyrelsen.

Frem til sommerferien etableres der fire arbejdshold, som står for det praktiske arbejde i forbindelse med spisningen.

Bestyrelsen tilsluttede sig arbejdsgruppens fremlagte planer, for det fremtidige arbejde.

Status vedr. vore ambassadører.  Marianne Sværke (Horreby) har meddelt, at hun gerne vil afløses som ambassadør. Jens Ø. kontakter Merete B. Og det overvejes i øvrigt om Horreby skal have tre ambassadører.

Sdr. Kirkeby mangler en ambassadør. Jens tager kontakter m.h.p. at finde en.

Ambassadørerne indkaldes til møde d. 16. marts kl. 19.00 hos Katla på Hjortebjerg. På mødet skal vi bl.a. drøfte fornyelse af medlemskab/opkrævningsform.

Vedr. gadekærsprojektet. Der formuleres en konkret ansøgning til RealDania (Kirsten og Magnus).

Bosætningsstrategi. Magnus fremlagde nogle ideer om at invitere københavnere til at besøge vores område – Falsters Hjerte. De skal opleve vores natur, de mennesker som bor her, præsenteres for nogle af de muligheder der er for at købe bolig, og se at vi også kan byde på gode tilbud ang. skole, daginstitutioner, fritidstilbud etc.

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Planlægning af mødet med foreningerne

Formanden har d. 11. jan. udsendt indbydelse/forvarsel til mødet d. 27. jan. kl. 19.00 på Hjortebjerg.

I øvrigt henvises til pkt. 7 i referat fra bestyrelsesmødet d. 25/11 2014.

Ad 5: Evt.

Næste bestyrelsesmøde d. 24. febr. kl. 19.30 på Luenhøj.

Punkter til dagsordenen:

·       Ambassadørmødet d. 16/3 (opkrævning af kontingent/medlemskab)

·       Bosætningsstrategi. Bus med københavnere

 

Referent: Bjørn Rasmussen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 25. november 2014 kl. 19.30 – 22.00

på Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

 

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Magnus K. Jørgensen (fra kl. 20.45), Lotte Hansen (suppl.), Kicki Merkel (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Jens Østergård.

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen udsendt d. 20. nov. godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24. sept. 2014 godkendt.

Ad 3: Meddelelser fra formanden

·        A) Ansøgning vedr. landsbyforskønnelse
Puljen til landsbyforskønnelse kan kun anvendes til huse. Nedrivning eller renovering.

·        B) Henvendelse vedr. områdeblad
Bestyrelsen tilslutter sig ikke umiddelbart et forslag om at oprette et områdeblad for Falsters Hjerte. Forslaget / henvendelsen forelægges for foreningerne på kommende møde med disse.

·        C) §17-4
Det lokale møde mellem Falsters Hjerte og §17-4-udvalget var et godt møde – en god dag!  §17-4-udvalget (hvor Kirsten H. A. har været deltager) nedlægges, og konklusionerne og anbefalingerne fra udvalgets arbejde overgives til byrådet. Formanden gav udtryk for en vis bekymring vedrørende, hvorvidt og i hvilken form arbejdet ville blive ført videre med byrådet som initiativtager.

·        D) Spil
Formanden orienterede om, at der – via LAG-midlerne – med inspiration fra Falsters Hjerte er udviklet et spil: ”Spil om landsbyer”.

·        E) Henvendelse fra Søren Mørck vedr. idebank/kompetencer i Falsters Hjerte – ambassadørerne
Tanken er, at der oprettes en idebank med folk fra landsbyerne. Folk som kan/ved noget, der kunne være inspiration i skolens understøttende undervisning. Der rettes henvendelse til ambassadørerne.

·        F) Status sti / LER Guldborgsund
Arbejdet med stiprojektet (Virkethus / Horreby Lyng) forløber helt efter planen. Vi forventer at kunne åbne stien i løbet af foråret 2015.
Det går noget trægt med tilbagemelding fra kommunen vedr. plantning af træportaler i Tunnerup og Nr. Ørslev, ligesom der også er vanskeligheder med at finde ny placering til de to træer i Egebjerg.

·        G) Henvendelse fra Horbelev / Idestrup v. Torben Stjernholm
Bestyrelsen positiv for at deltage i et møde mellem Idestrup, Horbelev og Falsters Hjerte m.h.p. samarbejde i relation til at styrke hele området.

Ad 4: Evaluering af mødet med §17-4

Refereret under pkt. 3.c

Ad 5: Evaluering af store plantedag – nu med løg

Bred enighed om, at også denne ”Store plantedag” var en succes. Ca. 80 deltog i spisningen. Rammerne for spisningen på Luenhøj var fantastiske.

Ad 6: Evaluering af fællesspisning

Det går rigtig fint. God opbakning og fin stemning ved spisningen. Der vil blive lavet en ”køreseddel” med praktiske oplysninger til brug for dem som står i hallen og klarer udleveringen af maden.

Vi vil prøve at skabe lidt mere hygge i lokalet, f.eks. ved at der lægges duge på bordene, at der er levende lys etc.

Ad 7: Planlægning af møde med alle foreninger

Vi inviterer foreningerne til møde tirsdag d. 27. jan 2015 kl. 19.00 på Hjortebjerg.

Dagsordenen skal bl.a. have disse punkter:

-        Hvad har I gang i?

-        Kalender

-        Områdeblad

-        Event. fællesprojekt(er)

Ad 8: Planlægning møde med virksomheder

Det har været meget svært, at få overblik over hvilke virksomheder der findes i vores område. Derfor kan vi ikke i første omgang henvende os direkte til virksomhederne, så mødeinvitation må nødvendigvis ske gennem offentlig annoncering. Vi satser på et møde feb./marts.

Blandt emnerne til mødet er:

-        Etablering af hurtigt fibernet.

-        Kan der etableres symbiose mellem nogle af vore virksomheder?
Ad 9: IT/bredbånd

Se beslutning under pkt. 8

Ad 10: Næste møde

Mandag d. 12 jan 1015 kl. 19.30 på Luenhøj.

Ad 11: Evt.

Ingen bemærkninger

 

 

Referent: Bjørn Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d. 24. sept. 2014 kl. 19.30

På Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

 

Mødedeltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergård, Kajla Møller,                                         Bjørn Rasmussen, Kicki Merkel (suppl.) og Lotte Hansen (suppl.)                                                                               Afbud: Ulla Thomsen (webmaster)

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen                                                                                                                                     

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af to nye punkter.                                                                                                      

 Nyt pkt. 12: Fællesspisning             Nyt pkt. 13: Skolen

Ad 2: Godkendelse af referat                                                                                                                                         

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11. juni 2014 blev godkendt.

Ad 3: Status på medlemmer, kontingent, kassebeholdning mm.                                                                            

Kassereren oplyste, at vi har 437 medlemmer. 73 er nye medlemmer. Nogle mangler at forny deres medlemskab.                                                                                                                                                                   

Foreningens kassebeholdning er ca. 32.000 kr.                                                                                                             

Det blev drøftet, hvorledes vi fremover skal gøre opmærksom på, at man som medlem skal ”forny” sit medlemsskab, altså indbetale nyt kontingent.                                                                                                        

Vi vil lave opslag på hjemmesiden, hvor medlemmerne opfordres til at forny deres kontingent. Desuden overvejes det, at tilbyde betaling via mobil Pay.  

Ad 4: Status på hjemmeside                                                                                                                                      

Da Ulla T. ikke var tilstede blev pkt. udsat til næste møde.

Ad 5: Status på stiprojekt                                                                                                                                            

Der har været afholdt to møder mellem Guldborgsund kommune, Landboforeningen, Peter Palle og Falsters Hjerte vedr. etablering af sti fra Virkethus til Horreby Lyng. Fra alle parter er der stor og positiv interesse for projektet. Vi håber derfor på, at vi kan åbne stien i løbet af foråret 2015.                                  

Kirsten H. orienterede (jf. pkt. 11) om planerne, med på regionalt niveau, at etablere ”en ny pilgrimsrute”. Ovenstående stiprojekt, suppleret med tilbud om overnatningsmuligheder og spisesteder, kunne indgå i ”Pilgrimsruten”.

Ad 6: Status på gadekærsprojekt                                                                                                                                   

Vi har haft kontakter til RealDania. Hvis de skal støtte, skal projektet meget/primært handle om fællesskab – hvordan binder vi landsbyerne sammen bl.a. gennem gadekærene.                                                      Vi vil prøve at tage en indfaldsvinkel, hvor vi siger: hvordan udvikler vi det liggende potentiale, som vi allerede har i kraft af 11 samarbejdende landsbyer.

Ad 7: Planlægning af ambassadøraften                                                                                                                        

Ambassadørmøde d. 8. okt. kl. 19.00 hos Katla på Hjortebjerg. Dagsorden med følgende punkter:                                                                                                                                                                      

·       Nyt fra foreningen, orientering v. formanden

·       Status på vore træer – hvordan har de det.

·       Arrangementer i landsbyerne/kunne vi koordinere/lave fællesarrangementer

·       Gode ting/arrangementer som foregår i landsbyerne lægges på hjemmesiden

                                                                                                                                       

Ad 8: Planlægning af ”store plantedag”                                                                                                                           

Vi sender invitation/opfordring til at deltage på hjemmesiden/Facebook. Kirsten laver en plantevejledning, som udsendes til ambassadørerne. Opfordring til at man i landsbyerne mødes før plantningen til en kop morgenkaffe (drøftes med ambassadørerne).  Efter plantningen mødes vi til fællesspisning i Virkethus. Stefan M. laver maden. Tilmelding til spisning nødvendig.

Ad 9: Planlægning af dag med §17,4 udvalget                                                                                                           

Mødet med udvalget finder sted d. 21. okt. kl. 17 – 18 i Horreby.                                                                              

Kirsten tager initiativ til indkaldelse af formøde for potentielle deltagere. Disse kunne være repr. for NØG, LUIF, Falsters Hjerte, ambassadørerne samt en tilflytter.       

Ad 10: Planlægning af foreningsaften                                                                                                                           

Møde afholdes i januar 2015.

Ad 11: Øvrige meddelelser fra formand                                                                                                                        

Se under pkt.5.

Ad 12 (nyt pkt.): Fællesspisning                                                                                                                                  

 Jens havde til mødet udsendt bilag med redegørelse/status for hans og Kickis arbejde for at etablere offentlig fællesspisning hver anden uge i Horreby Hallen. Bestyrelsen drøftede oplægget, og med stor ros til forarbejdet blev Jens og Kicki bedt om at gå videre med planlægning af ”madprojektet”.

Ad 13 (nyt pkt.): Skole                                                                                                                                                         

Med baggrund i udmeldingerne fra skolelederforeningen og Guldborgsunds kommune vedrørende ressourcer / kvalitet i folkeskolen drøftedes/vurderedes Møllebakkeskolens situation.

Ad 14: Evt.                                                                                                                                                                         

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. nov. kl. 19.30.

 

Referent: Bjørn Rasmussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. juni 2014 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Jens Østergård, Bjørn Rasmussen, Kicki Merkel (suppl.), Lotte Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Katla Møller.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Som pkt. 3a. optages: Bestyrelsens konstituering.

Den udsendte dagsorden i øvrigt godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling.

Referat fra bestyrelsesmøde 10/4 og referat fra generalforsamlingen d. 6/5 godkendt.

Ad 3a: Bestyrelsens konstituering.

·       Formand: Kirsten Høegh-Andersen

·       Næstformand: Magnus K. Jørgensen

·       Kasserer: Kajla Møller

·       Sekretær: Bjørn Rasmussen

·       Ambassadørkoordinator: Jens Østergård

Ad 3: Opsamling/evaluering generalforsamling

Imponerende fremmøde! Det er vurderingen, at det store fremmøde skal tages som udtryk for opbakning og støtte til det, som bestyrelsen har sat i gang og arbejder med.

Foreningen har en vigtig funktion i at styrke det lokale sammenhold, og samtidigt gøre det klart, at vi er en del af et større fællesskab.

Vi vil afsøge mulighederne for at lave ”fællesspisning” for alle en gang om måneden. Jens og Kicki arbejder videre med ideen.

Ad 4: Nyt fra hjemmesiden

Hjemmesiden relevant opdateret.

Ønske om, at der på hjemmesiden lægges et kort over Falsters Hjertes område.

Ad 5: Nyt vedr. tryk af bluser

Aftalen med PVM-reklame fungerer tilfredsstillende.

Ad 6: Nyt vedr. stisystem

Vi har fra kommunen fået et kort, hvor ”eksisterende stier” er indtegnet. Vi ønsker et kort med indtegning af alle vejkategorier. Magnus tager sig af sagen.

Falsters Hjerte, Landboforeningerne, Guldborgsund kommune og Peter Palle samarbejder om at få etableret en sti i Horreby/Virket området. Kirsten og Jens er vore tovholdere.

Vores overordnede ideer angående stisystemer er, at der ved alle landsbyer skal etableres små sløjfer af stier, og at der sammenhængende i hele Falsters Hjerte skal etableres stier, så der skabes en sammenhæng, en tilgængelighed til gadekærene i vore landsbyer.

Ad 7: Nyt vedr. gadekærprojekt

Alle gadekær i landsbyerne er registreret, kortlagt med hensyn ejerforhold ”naboskab” etc.

Ad 8: Strategi vedr. Real Dania/fonde m.v.

Sammenkoblingen af stiprojektet og gadekærsprojektet og de tanker der ligger bag, vil Kirsten i en uformel kontakt drøfte med Real Dania.

Ad 9: Evt.

Jens fremlagde Bent Hillekes forslag til velkomstfolder. Forslaget blev godkendt, og vi bestiller 500 eksemplarer.

Kommunens §17stk.4. udvalg ønsker at mødes med Falsters Hjertes bestyrelse og repræsentanter fra foreningerne en gang i efteråret.

Vi indkalder til møde med foreningerne i september inde mødet med §17,4 udvalget.

Forslag fra en ambassadør om at der i alle vore landsbyer holdes juletræstænding på samme dag.

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 27. aug. 2014 kl. 19.30 på Luenhøj

Referent: Bjørn Rasmussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen ”Landsbyerne i Falsters Hjerte”

Ordinær generalforsamling, tirsdag d. 6. maj 2014, kl. 19,00

i Falkerslev gamle skole, Virketvej 1.

REFERAT 

 

 

Ad 1: Valg af stemmetællere.

Katla Møller og Magnus Jørgensen valgt.

Ad 2: Valg af dirigent.

Peter Palle valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside, men konstaterede også, at varslingen af mødet ved lokale opslag ikke havde fundet sted med de 3 ugers varsel, som vedtægternes §5 stk. 2 foreskriver.

Da ingen af de fremmødte havde kommentarer til disse bemærkninger erklærede dirigenten generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Ad 3: Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder      orientering fra udvalg.     

Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde i relation til: Blomstrende Landsby, vore 21 ambassadører, områdets foreninger, råd, bestyrelser og laug.

Stor opbakning ved ”store plantedag” d. 26/10. Fint fremmøde (ca. 200) ved valgmødet d. 3/11. Formanden har plads i Guldborgsund kommunes §17-4 udvalg. Er vores bosætningsambassadør, og er blevet kåret som Danmarks ildsjæl (ildsjæle med hjerne og hjerte). I kommuneplan 2013 – 25 er Horreby bevaret som bosætningsområde.

Foreningens udviklingsplan for 2014

Søndag d. 26/10 er ”store løg plantedag”.

Der arbejdes videre med projekterne vedrørende kortlægning/udvikling af stisystemer samt renovering/fornyelse af landbyernes gadekær. Desuden vil bestyrelsen arbejde med en kortlægning af erhvervene i området m.h.p. at få etableret et samarbejde i den sammenhæng.

Det vil på sigt være interessant at kortlægge ”de unges” Falsters Hjerte. Der udarbejdes og udvikles løbende en velkomstfolder til tilflyttere. Lokalsamfundets samspil med Møllebakkeskolen er også et tema for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Under debatten af formandens beretning var nedrivning af gamle huse et fremtrædende tema. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gå aktivt ind i den problematik.

Det blev fremhævet, at det i forbindelse med ”gadekærsprojektet” er vigtigt, at involvere Danmarks Naturfrednings Forening.

Formandens beretning godkendt.

Ad 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet for 1. april 2013 – 31. marts 2014 godkendt.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.

De gældende beløb på 50,- kr. for medlemskontingent og 200,- kr. for støttebevis videreføres for det kommende år.

Ad 6: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 7: Vedtægtsændring vedrørende valg i henhold til §6 stk. 2 og 3

Formanden fremlagde forslaget til vedtægtsændring, som udsendt med dagsordenen til generalforsamlingen

Vedtægtsændringen vedtaget med virkning fra vedtagelses tidspunktet.

Ad 8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Kajla Møller, Jens Østergaard og Kirsten Høegh-Andersen valgt.

Ad 9: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Kicki Merkel og Lotte Hansen valgt.

Ad 10: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Pia Holmen og Bo Smedegaard valgt som revisorer. Mogens Thomsen valgt som rev. Suppleant

Ad 11: Evt.

Formanden takkede de fremmødte for deres opbakning til foreningen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

d.          /           2014                                                                                     d.            /                 2014

 

………………………………………………               ……………………………………………….

 

Dirigent, Peter Palle                                                       Referent, Bjørn Rasmussen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. april 2014 kl. 20.00

på Luenhøj, Nr. Ørslev

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Jens Østergaard, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.), Kicki Merkel (suppl.), og Ulla Thomsen (webmaster)

Ad 1: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. jan. 2014 godkendt.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 3: Meddelelser fra formanden

Formanden kunne berette, at hele forløbet i forbindelse med kåringen som årets ildsjæl havde været et meget spændende og berigende forløb. Der var blevet skabt mange gode kontakter, og lagt grunden til nogle gode netværk.

Formanden får plads i kommunens §17-udvalg, som bl.a. arbejder med borgerinddragelse. Udvalget vil komme på ”besøg” hos Falsters Hjerte i oktober. Vi forbereder dette møde sammen med vore ambassadører.

Ad 4: Lukning af ”De 4 årstider” og skolestrukturdebatten

Punktet blev drøftet meget grundigt. Mange meninger og synspunkter blev vendt. Som forening vil vi involvere os i problematikken, men vi vil p.t. ”se tiden lidt an” og i første omgang reagere med et åbent brev til politikerne.

Kirsten laver et forslag til brev, som rundsendes til bestyrelsen for kommentarer.

Ad 5: Status hjemmeside

Der lægges nye – forårsbilleder – på hjemmesidens forside.

Vi bør i større omfang gøre brug af e-mailadresser i relation til information. 

Ad 6: Status tryk/PVM

På hjemmesiden lægges information om hvorledes, man som medlem kan henvende sig til PVM-Reklame for at få lavet tryk med Falsters Hjertes logo.

Ad 7: Status gadekær

Magnus J. har lavet en skabelon til registrering af landsbyernes gadekær. Et basismateriale, som kan anvendes i forhold til en event. ansøgning til Realdania.

Magnus J., Pia Hare og event. et par ambassadører mere tager billeder af gadekærene. Bestyrelsen laver et oplæg til handlingsplan vedr. ”gadekærsprojektet” i juni. Oplægget præsenteres for ambassadørerne.

Ad 8: Status sti-projekt

Jens og Kirsten kontakter Peter Palle. Vigtigt at få den første sti åbnet.

Ad 9: Status erhvervs-del

Intet nyt siden sidst.

Ad 9: Evt.

Materiale vedr. kontingent for det nye år er ude hos ambassadørerne og ved at blive omdelt. Ny velkomstfolder klar ved generalforsamlingen.

Referent: Bjørn Rasmusssen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Landsbyerne i Falsters Hjerte

Driftsregnskab pr. 01.04.2014

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed indbydes du til den

2. Ordinære Generalforsamling i foreningen

”Landsbyerne i Falsters Hjerte”

 

Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00

på Falkerslev Gl. Skole, Virketvej 1, 4871 Horbelev

(Ligger i Falkerslev i krydset mellem Nykøbingvej og Virketvej)

Dagsorden:

1.   Valg af stemmetællere

2.   Valg af dirigent.

3.   Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.

4.   Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5.   Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.

6.   Indkomne forslag. Sendes til falstershjerte@gmail.com inden d. 28/4-14.

7.   Vedtægtsændring vedrørende Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

 

I vedtægterne står der at 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

 

Ved stiftende generalforsamlig skulle 2 medlemmer kun vælges for 1 år, men da dette skete på et lige år, går der ”kuk” i systemet.

 

Bestyrelsen ønsker derfor at ændre ordlyden i §6 stk. 2 fra:

” 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. ” til ” 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. ”

8.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (alle ønsker at modtage genvalg).

9.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1½ ønsker genvalg J).

9.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Evt.

Bestyrelsen byder på kaffe/the og kage. Kom og hør om vore planer for 2014-2015! Er du enig, har du andre ideer?

Vis du bakker op, vi kæmper for dig og din ret til at bo godt i Falsters Hjerte.

På bestyrelsens vegne

Kirsten H. Høegh-Andersen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. april 2014 kl. 20.00

på Luenhøj, Nr. Ørslev

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Jens Østergaard, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.), Kicki Merkel (suppl.), og Ulla Thomsen (webmaster)

Ad 1: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. jan. 2014 godkendt.

Ad 2: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 3: Meddelelser fra formanden

Formanden kunne berette, at hele forløbet i forbindelse med kåringen som årets ildsjæl havde været et meget spændende og berigende forløb. Der var blevet skabt mange gode kontakter, og lagt grunden til nogle gode netværk.

Formanden får plads i kommunens §17-udvalg, som bl.a. arbejder med borgerinddragelse. Udvalget vil komme på ”besøg” hos Falsters Hjerte i oktober. Vi forbereder dette møde sammen med vore ambassadører.

Ad 4: Lukning af ”De 4 årstider” og skolestrukturdebatten

Punktet blev drøftet meget grundigt. Mange meninger og synspunkter blev vendt. Som forening vil vi involvere os i problematikken, men vi vil p.t. ”se tiden lidt an” og i første omgang reagere med et åbent brev til politikerne.

Kirsten laver et forslag til brev, som rundsendes til bestyrelsen for kommentarer.

Ad 5: Status hjemmeside

Der lægges nye – forårsbilleder – på hjemmesidens forside.

Vi bør i større omfang gøre brug af e-mailadresser i relation til information.

Ad 6: Status tryk/PVM

På hjemmesiden lægges information om hvorledes, man som medlem kan henvende sig til PVM-Reklame for at få lavet tryk med Falsters Hjertes logo.

Ad 7: Status gadekær

Magnus J. har lavet en skabelon til registrering af landsbyernes gadekær. Et basismateriale, som kan anvendes i forhold til en event. ansøgning til Realdania.

Magnus J., Pia Hare og event. et par ambassadører mere tager billeder af gadekærene. Bestyrelsen laver et oplæg til handlingsplan vedr. ”gadekærsprojektet” i juni. Oplægget præsenteres for ambassadørerne.

Ad 8: Status sti-projekt

Jens og Kirsten kontakter Peter Palle. Vigtigt at få den første sti åbnet.

Ad 9: Status erhvervs-del

Intet nyt siden sidst.

Ad 9: Evt.

Materiale vedr. kontingent for det nye år er ude hos ambassadørerne og ved at blive omdelt. Ny velkomstfolder klar ved generalforsamlingen.

 

Referent: Bjørn Rasmusssen
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. jan. 2014 kl. 19.30

Hos Kirsten Høegh-Andersen, Luenhøj.

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Jens Østergaard, Magnus Jørgensen, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppleant), Kicki Merkel (suppleant) og Ulla Thomsen (webmaster).

Fraværende: Katla Møller.

Der forelå ingen dagsorden til mødet.

Formanden beklagede, at hun p.g.a. arbejdspres ikke havde haft tid til at udarbejde og udsende dagsorden til mødet.

Bestyrelsen tog formandens beklagelse til efterretning. Derefter drøftede og behandlede bestyrelsen nedenstående emner.

 • Huse til udlejning i Falsters Hjerte

På hjemmesiden efterlyser vi ejendomme til udlejning.

Ejere af sådanne kan henvende sig til landsbyambassadøren eller til foreningens webmaster, og give accept til at ejendommen lægges på hjemmesiden som udlejningsejendom.

 • Gadekærprojekt

Bestyrelsen var usikker på hvorvidt pressens meddelelser om at Realdania har afsat en pulje på 60 mill. kr. til fornyelse af gadekær havde reelt hold i virkeligheden.

Magnus J. kontakter derfor Realdania for at undersøger om en sådan pulje eksisterer, og i givet fald for at klarlægge proceduren for at ansøge puljen.

Der skal laves en registrering/beskrivelse af gadekærene i vore landsbyer.

Magnus J. er tovholder – med Pia Hare som medspiller -  for denne proces, som også involverer diverse ambassadører.

 • Stiprojektet

Vores mål er en sti, som forbinder ”motionsslangen” med stranden ved Corselitze.

Vi tager projektet i etaper.

Kirsten H. kontakter Peter Palle m.h.p. etableringen af den første etape.

Det kunne gøres til et fælles socialt arrangement at indvie en etape af stiprojektet!

 • Blomstrende landsby

Jens kontakter kommunen for at bede om dens behjælpelighed i forhold til fremskaffelse af statistisk materiale, som kan beskrive området.

I Blomstrende Landsby ønsker vi at blive godkendt som fase 1.

 

Gennemgangen og udarbejdelsen af kriterierne til fase 1 laver bestyrelsen på et møde lørdag d. 8. marts 2014 kl. 9.00 – 13.00 på Luenhøj.

Kirsten udsender relevant materiale inden mødet.

Referent: Bjørn Rasmussen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. nov. 2013 kl. 19.30

hos Jens Østergaard

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Jens Østergaard, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster).

Afbud: Kicki Merkel (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. okt. 2013 godkendt.

Fremtidigt lægges ”det foreløbige/ikke godkendte” referat på hjemmesiden nogle dage efter udsendelsen.

Ad 3: Evaluering af ”Store plantedag”

Stor enighed om, at det var en meget fin dag. Stor tilfredshed med tilslutningen til såvel plantningen som til spisningen.

Meget stor ros til ambassadørerne for deres gode arbejde gennem hele projektet.

Magnus J. undersøger mulighederne for at få refleksbånd på pælene (af hensyn til bl.a. sneplovene).

Kirsten H. har bestilt løgblanding til alle plantestederne. Leveres lidt før efterårsferien næste år.

På hjemmesiden oprettes et menupkt. med vore sponsorer.

Ad 4: Evaluering af valgmødet

Tilfredshed med fremmødet. En god spørgelyst og debat, om end det handlede meget om skole.

Bestyrelsen følger op med en opfordring til borgmesteren (m.fl.) om et møde, hvor det drøftes, hvordan vi kan understøtte og hjælpe hinanden.

På baggrund af ovenstående evalueringer blev det konkluderet, at det er vigtigt, at vi står for nogle store, fælles og samlende arrangementer.

Et socialt oprydningsarrangement til foråret blev nævnt som en mulighed.

Ad 5: Hængepartier

 • Blomstrende landsby (Fase 1)

     Vi ønsker at forblive en del af projektet Blomstrende Landsby, og blive godkendt som fase 1. På næste bestyrelsesmøde gennemgås         kriterierne i fællesskab. Kirsten sender oplæg.

 • Stier

Magnus tager initiativ til at arbejdsgruppen tager fat på vores stiprojekt. En repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen inddrages i arbejdet.
I første omgang drejer det sig om at få etableret en sti, som kan forbinde ”motionsslangen” i Hannenovskoven med stranden ved Corselitze.

 • Gadekær

Vi vil undersøge mulighederne for at ”løfte” gadekærsprojektet op til et større projekt, omfattende gadekærene i alle landsbyerne. Et par arbejdstitler på det nye projekt:

Gadekæret som et lokalt torv. Hvad er den moderne fortolkning af landsbyens gadekær?
Forslaget / ideerne forelægges for og drøftes med ambassadørerne på et møde tirsdag d. 7. jan. kl. 19 på Hjortebjerg. Jens Ø. indkalder ambassadørerne.

 • Erhverv og netværk

Bestyrelsen ønsker at inddrage det lokale erhvervsliv som et netværk Falsters Hjerte samarbejder og koordinerer sammen med.

Vi skaffer os et præcis overblik over hvilke virksomheder der er i vores område.
På næste bestyrelsesmøde planlægger vi et kommende møde med virksomhederne.
Ad 6: Det gode værtskab, bosætningsambassadører

Pkt. blev ikke drøftet.
Ad 7: Evt.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. jan. 2014 kl. 19.30 hos Kirsten H., Luenhøj.

Emner til dagsordenen:

Opsamling fra ambassadørmødet d. 7. jan

Fase 1 Blomstrende Landsby

Forberedelse af møde med virksomhederne

Referent: Bjørn Rasmussen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde onsdag d. 2. okt. 2013 kl. 19.30

hos Bjørn Rasmussen, Nr. Ørslev Bygade 41

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Katla Møller, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.), Kicki Merkel (suppl.) og Ulla Thomsen (webmaster)

Afbud: Jens Østergård

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 20. aug. 2013 godkendt.

Bjørn R. laver referat fra mødet med foreningerne d. 17. sept. 2013.

Ad 3: Store plantedag d. 26/10 2013.

Juridiske aspekter

Af forsikringsmæssige årsager, skal LER ansøges om oversigt over ledninger m.v.

Magnus og Kristian Boding kortlægger plantestederne, og sender ansøgningen

Praktisk vedr. gravning

Fredag d. 25/10 gør Kristian Boding, Morten Winther og Christian Høegh-Andersen plantestederne klar. D.v.s. gør jorden løst, så den er let at grave i med spade/skovl.

Bestilling af træer samt aftale om betalingsfrist

Magnus bestiller træerne og aftaler en betalingsfrist med leverandøren. Vi kan først få udbetalt pengene, når projektet er færdigt og vi har indsendt ansøgning til kommunen. Kassereren skal derfor oprette en kassekredit i banken.

Virkethus, klargøring og mad

Vi har reserveret arealerne både ude og inde. Katla har et stort partytelt, som vi evnt. kan stille op hvis vejret er meget dårligt. Ulla og Katla medbringer hver en ”bålplads”.

Kickis mand sørger for maden. Gryderet med ris. Katla medbringer bestik. Kicki medbringer skåle.

Vi sælger øl/vand.

Lotte arbejder på at finde et trykkeri, som kan levere T-shirts med Falsters Hjertes logo til ”Store plantedag”

Vi forventer desuden, at klistermærkerne med logoet er klar til dagen. Jens har overtaget opgaven.

Nursing af ambassadørerne

Jens laver en meddelelse til ambassadørerne, som fortæller dem om de praktiske ting, som de skal sørge for. Tid og sted for afhentning af træer, pæle m.v. Modtagning af tilmelding til spisning.

I meddelelsen er der desuden en nøje manual for hvorledes plantningen og opbindingen skal foregå.

PR vedr. arrangementet

Indbydelse til alle med opfordring til at deltage i ”Store plantedag” udformes af Kirsten.

Indbydelsen lægges på hjemmesiden og på facebook, og ophænges diverse steder (skolen, hallen børnehaverne, klubhuse etc.)

Desuden sendes indbydelsen via mail til alle de af vore medlemmer, som har opgivet mailadresse. Katla samler og opretter disse i en gruppe, og udsender indbydelsen når hun får den fra Kirsten, helst i løbet af uge 41.

Bestyrelsen mødes til et kort opsamlende møde torsdag d. 24. okt. kl. 16.30 i Horreby Hallen.

Ad 4: Valgmøde d. 3. nov. 2013

Hvem kommer

Positiv tilbagemelding fra alle opstillede lister undtagen: Socialdemokraterne,  Radikale og Enhedslisten. Tilbagemeldingsfristen er sat til d. 10. okt. Bjørn rykker de tre manglende.

Praktisk vedr. dagen/hallen m.v.

Bestyrelsen mødes kl. 13 for at sætte stole op til tilhørerne og klargøre bordet til paneldeltagerne. Kirsten undersøger hvad hallen kan præstere m.h.t. lydanlæg.

Desuden undersøges det om hallens cafeteria er åbent på dagen. Hvis ikke sørger vi selv for at publikum kan købe øl/vand.

PR vedr. arrangementet

Jens udformer annoncen.

Vi vil – afhængig af prisen – annoncere i Folketidende, Ugeavisen og Radio Sydhavsøerne. Bjørn undersøger prisen.

Annoncen ophænges desuden diverse steder (som ved Store plantedag).

Kirsten laver en flyer, som hun sender til bestyrelsen, der kopierer og uddeler hvor de finder det relevant.

Kirsten vil event. forsøge at lave et stort banner, som kan hænge på hallens gavl.

Påmindelse til politikerne

Det er nok ikke nødvendigt at sende en reminder til politikerne, men formanden vil overveje.

Andet

Ingen bemærkninger

 

Ad 5: Nye tiltag

Tilflytter café

Formanden luftede tankerne om at etablere en tilflytter café eller et netværk for tilflyttere. Emnet tages op af bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Kulturnat København d. 11/10 2013

Formanden deltager på Lolland-Falsters ambassade. Hun vil undersøge muligheden for at uddele materiale specifikt fra Falsters Hjerte.

Blomstrende landsby

Formanden deltager i mødet I Vingsted d. 6. nov. 2013

Kommunen og civilsamfundet

Arbejdsgruppen (nedsat af kommunen) er blevet gjort bekendt med, at der i kommunen er en pulje på 2 x 10 mill. kr. Puljen er i første omgang ment anvendt til nedrivning af forfaldne ubeboede ejendomme. Formanden  vil undersøge om der også er mulighed for at anvende dele af puljen til renovering af forfaldne, men beboede ejendomme.

Gadekær

Ingen bemærkninger.

Ad 6: Event.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 26. nov. 2013 kl. 19.30 hos Jens Østergård.

Referent Bjørn Rasmussen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. aug. 2013 kl. 19.30

Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej 7, Nr. Ørslev

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Katla Møller, Jens Østergård, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (supl.), Kicki Merkel (supl.) og Ulla Thomsen (web-master).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10/6 godkendt.

Ad 3: Meddelelser

Formanden refererede fra diverse eksterne møder. (se pkt. 3 i referat fra best.mødet d. 10/6)

Udviklingskonsulent Peder Wood, Guldborgsund kommune var positiv i forhold til de projekter, som FH har planer om.

Ved mødet i styregruppen for ”Kommunen og civilsamfundet” påpegede Kirsten H. vigtigheden af, at der for de frivillige er en indgang til kommunen.

Vi kan som forening ikke tilbyde at stille med en fast rundviser, når der kommer potentielle bosættere på besøg fra eksempelvis Tyskland og Holland. Kirsten – foreningens boligambassadør – kontakter i aktuelle tilfælde bestyrelsen for at finde en rundviser.

Ad 4: Koordinationsudvalgsmøde

Møde med foreningerne i området afholdes tirsdag d. 17. sept. 2013 kl. 19.30 på Hjortebjerg.

Hovedemner til drøftelse på mødet:

 • Oplysning om Falsters Hjertes virksomhed
 • Optimering af kalenderfunktionen på vores hjemmeside
 • Foreningernes forventninger til Falsters Hjerte

Bestyrelsesmedlemmerne kontakter foreningerne i løbet af denne uge (uge 34) vedrørende vores ønske om at oplysninger om foreningerne og deres arrangementer placeres på vores hjemmeside.

Oplysning om foreningernes kontaktperson sendes til Kirsten inden ugens udgang, hvorefter hun udsender dagsorden til mødet d. 17/9.

Ad 5: Valgmøde

I relation til kommunalvalget d. 19. nov. arrangerer Falsters Hjerte et valgmøde med repræsentanter fra alle opstillede lister i Guldborgsund kommune. Mødet afholdes søndag d. 3. nov. kl. 15 – 17 i Horreby  Hallen.

Emnet for valgmødet er: Landdistriktsudvikling.

Politikerne får indledningsvis 3. min til at redegøre for deres planer og visioner vedr. udviklingen af kommunens landdistrikter. Efter en kort pause er der paneldiskussion, primært på baggrund af spørgsmål fra de fremmødte borgere. Jens Ø. er ordstyrer.

Kirsten udsender snarest indbydelse til de opstillede lister.

ad 6: Store plantedag

Lørdag d. 26. okt. Plantningen af træportalen i landsbyerne starter kl. 10.

Falsters Hjerte arrangerer spisning kl. 12 i Virkethus for dem der plantede og for dem der blot så på!

Kicki M. indhenter tilbud på klistermærker (Vi bor i Falsters Hjerte). Hvis de kan fås til en rimelig pris anskaffer vi et antal, og uddeler dem bl.a. til deltagerne ved ”Store plantedag”.

Jens og Magnus informerer ambassadørerne om de praktiske forhold vedr. plantedagen.

Ad 7: Opsamling ambassadører

Information vedr. d. 26. okt. (se pkt. 6).

I de fleste landsbyer er der nu – således som vi ønsker det – mere end en ambassadør. De steder, hvor det ikke er tilfældet, arbejdes der stadig på at skaffe de ekstra personer.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 2. okt. 2013 kl. 19.30 hos Bjørn R., Nr. Ørslev Bygade 41.

Referent: Bjørn Rasmussen

__________________________________________________________________________________________________________________________

Falsters Hjerte                                      Bestyrelsesmøde mandag d. 10. juni 2013 kl. 19.30

Præstegården i Karleby

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus Jørgensen, Katla Møller, Jens Østergård, Bjørn Rasmussen, Lotte Hansen (suppl.) og Ulla Thomsen (web-master).

Ad 1: Godkendelse af dagsordenen.

Den udsendte dagsorden m. bilag godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 9/4 2013 godkendt.

Ad 3: Meddelelser

                3a: input til møde i styregruppen for ”Kommunen og civilsamfundet”

                   Samarbejdet mellem frivillige og kommunen bør løbende optimeres.

                   3 b: input til mødet med Peter Wood

                   Præsentation af vore tanker om stiprojektet m.h.p. eventuel økonomisk støtte.

                   Tillæg til vores beplantningsprojekt således at der eventuelt også kan plantes blomster.

                   3c: bolig-ambassadør

                   Vi vil kunne tilbyde rundvisning i området for interesserede udlændinge (bosætning).

                   Vores folder om Falsters Hjerte vil kunne oversættes til flere sprog (tysk / hollandsk).

                   3d: opsamling generalforsamling

                   Fremtidig opkrævning af kontingent sker via en skr. reminder eventuelt ledsaget af

                   et nyhedsbrev.

                   På næste års generalforsamling fremlægges forslag til tilpasning af vedtægternes § 6.

Ad 4: Status vedr. medlemmer.

Kassereren meddelte, at vi p.t. har 322 medlemmer, og at der stadig kommer nye til.

Ad 5: Status vedr. hjemmeside

Billederne på hjemmesiden skal være mere ”årstidsaktuelle”.

Gode billeder sendes til Ulla i løbet af ugen. Ulla sorterer og lægger nye på hjemmesiden.

Ad 6: Status vedr. ambassadører, herunder velkomstfolder.

Jens redigerer velkomstfolder.

Kirsten udarbejder referat fra mødet d. 30/4 med ambassadørerne.

Bjørn udarbejder bestyrelsesmødereferater målrettet til ambassadørerne (sendes til Jens, som er kontaktperson til ambassadørerne).

I samarbejde med de nuværende ambassadører vil vi arbejde for, at der i alle områderne er flere ambassadører, således at arbejdet kan fordeles og dermed gøres lidt lettere og mindre tidskrævende.

Ad 7: Ekstern profilering og fremadrettet pressestrategi – status

Kirsten retter henvendelse til borgmesteren med ønsket om at kunne præsentere foreningen Falsters Hjerte for byrådet.

Møde med foreningerne tirsdag d. 27. aug. kl. 19.30 på Hjortebjerg. Jens laver indbydelsen.

Ad 8: Beplantningsprojektet – status

Kirsten og Magnus lægger den endelige ”slagplan”, og laver et oplæg til ambassadørerne om deres konkrete rolle og opgave i beplantningsprojektet.

Store plantedag fastlagt til lørdag d. 26. oktober.

Ad 9: Næste møde

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. aug. kl. 19.30 hos Kirsten på Luenhøj.

Ad 10: Evt.

Ingen bemærkninger

Referent: Bjørn Rasmussen

 Falsters Hjerte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Falsters Hjerte 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. april 2013 kl. 19.30

Grønsundsvej 281, Karleby

Referat

Deltagere: Kirsten Høegh-Andersen, Magnus K. Jørgensen, Katla Møller, Jens Østergård, Bjørn Rasmussen og Lotte Hansen (suppl.)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden godkendt, dog således at der indføjes pkt. 2.a: Meddelelser (punktet gøres fremover permanent på dagsordenen til bestyrelsesmøder).

Ad 2: Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/2 godkendt.

Ad 2.a: Meddelelser

Ide fra formanden om at Falsters Hjerte står for nogle arrangementer for beboerne i området i løbet af året. Det kunne være markering af årstiderne/højtiderne. Høstmarked var et eksempel.

I forbindelse med en orientering om Hannenovløbet blev det besluttet, at Lotte H. undersøger mulighederne for at få lavet trøjer/T-shirts med Falsters Hjertes logo påtrykt.

Ad 3: Status vedr. medlemmer

Kassereren kunne meddele, at vi har passeret 250 medlemmer. Der indløber stadig indmeldelser, og fire ”ambassadørområder” endnu ikke færdigbesøgt.

Foreningen har fra en borger modtaget en donation på 10.000 kr.

Ad 4: Status vedr. hjemmeside

Referater fra bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden.

Efter hvert bestyrelsesmøde lægges ”highlights” fra mødet på forsiden.

Bestyrelsen besluttede, at Jens Ø. og Ulla T. løbende koordinerer tiltag ang. udformning og opbygning af hjemmesiden.

Bestyrelsen besluttede, at hvert bestyrelsesmedlem skal være kontaktpersoner til et par af vore tilknyttede foreninger, råd, lav m.v.

Tilknytningen skal fremme et tættere samarbejde/samhørighedsforhold mellem de enkelte foreninger og paraplyforeningen.

Ad 5: Ekstern profilering og fremadrettet pressestrategi

Pressehjul – koordinering af, at der hele tiden er presseomtale af begivenheder i vores område – meget aktuelt og vigtigt i forbindelse med kommunalvalget i efteråret.

Vi skal præsentere os – Falsters Hjerte – overfor kommunalpolitikerne.

Vi skal afholde et valgmøde i forbindelse med kommunalvalget.

Ad 6: Vore næste store projekter

Vi er bevilliget 60.000 kr. til vort beplantningsprojekt.

Projektet gøres konkret med kontakt til kommunen, lodsejerne m.v. Målet er, at beplantningen kan udføres til efteråret.

Vi skal arbejde med at få etableret et stisystem.

På længere sigt handler det om ”sammenhængende” stisystemer for vandrere, cyklister, motionister, ryttere mv., således at vore attraktive områder forbindes.

Vi arbejder på at etablere et ad hoc-udvalg, som kan give inspiration til et sådant projekt.

På kortere sigt skal vi have etableret et stisystem i Horreby-området.

Det er stadig bestyrelsen ønske, at vi – alle tilknyttet Falsters Hjerte – skal lave en fest, et arrangement eller lign. for at markere vort sammenhold. Der arbejdes derfor med nedsættelse af et festudvalg.

Ad 7: planlægning af generalforsamling

Generalforsamling mandag d. 13. maj kl. 19.00 på Møllebakkeskolen.

Formanden sørger for indkaldelse (opslag og hjemmeside).

Ad 8: Ambassadørmøde, udnævnelse af boligambassadør.

Vore ambassadører indkaldes til møde tirsdag d. 30. april kl. 19.00 hos Katla , Hjortebjerg 16. Jens indkalder til mødet.

Formanden er boligambassadør på Guldborgsund kommunes hjemmeside.

Referent: Bjørn Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

d.          /              2016                                                                       d.              /                 2016

 

 

 

………………………………………                            ………………………………………………

Dirigent, Peter Palle                                                       Referent, Bjørn Rasmussen