mobilemenu

Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. maj kl. 19.00 i Horreby Gl. Skole

Endelig dagsorden:

 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Formandens beretning. Status og planer for kommende år. Orientering fra evt. udvalg.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2023. (vedlagt som bilag).
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og beløb for støttebeviser.
 5. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedlagt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §6, stk. 2
 7. På valg er: Kirsten Høegh-Andersen, Kim Busk Jensen og Kristian Ubbesen. Alle tre er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.Vivi Thiesson er villig til genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Evt

 

 

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændring, som gør det muligt at udpege en kasserer udenfor bestyrelsen.

Det med rødt er forslag til tilføjelser. Det med grønt er forslag til tekst der udgår.

§ 6 Foreningens daglige ledelse og udvalg

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og eventuelt kasserer, idet bestyrelsen kan vælge at udpege et medlem udenfor bestyrelsen som kasserersamt menigt bestyrelsesmedlem. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

En kasserer udpeget udenfor bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøderne efter behov, men uden stemmeret.

Det skal være trygt at cykle på landet!

 

• Synes du, det er for farligt at lade dine børn cykle i skole eller for at besøge venner eller gå til sport?
• Synes du selv, det er for farligt at cykle, når det er ved at være mørkt?

Falsters Hjerte, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og Gate 21 vil gerne prøve at gøre noget ved det.

Derfor er vi ved at teste, om en nyudviklet lyspæl (Light Post) kan bidrage til mere tryghed på cykel- og
skolevejene til og fra Møllebakkeskolen. Hvis testen viser sig at være en succes, er målet at udbrede løsningen
først til Bjerregaardsvej og senere til andre skoleveje...


- men vi har brug for din hjælp..

 

Vi vil gerne høre fra både bilister og cyklister - din mening tæller!

Vi vil gerne invitere dig og din familie til en lille testprøvning fredag d. 24. november kl. 17.00, hvor vi mødes
ved Horreby Hallen og cykler eller kører strækningen sammen. Efterfølgende drikker vi en kop kaffe/the/saft
og får en snak om projektet. (Møllebakkeskolen afholder en lignende test tirsdag d. 21. november kl. 16.15)

Hvor og hvordan tester vi?

Vi tester de nye lyspæle fra den 13. november til den 11. december 2023 på en strækning på Bjerregårdsvej.
De nye lyspæle er integreret med sensorer, så de lyser op, når der er cyklister på vejen. Lyset gør bilisterne
opmærksomme på, at der er cyklister på vejen.
Du må meget gerne svare på vores Spørgeskema, find link på vores Facebook side (klik på linket), eller ved at skrive til EIL@gate21.dk
- vi glæder os til at høre om jeres oplevelse!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Falsters Hjerte & Lise Søderberg (Gate21)

Forslag til vedtægtsændringer for Falsters Hjerte til behandling på generalforsamling d. 9. maj 2023

 

I de nuværende vedtægter nedenfor er det med grøn skrift markeret, hvilke formuleringer der foreslås at udgå.

Med rød skrift fremgår de foreslåede nye formuleringer.

 

Vedtægter for ”Falsters Hjerte”

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Landsbyerne i Falsters Hjerte.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune, og dækker området der består af Falkerslev-, Horreby-, Nørre Ørslev-, Sønder Kirkeby-, Sønder Alslev- og Karleby sogne (se Kortbilag).

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at,

 • arbejde for områdets interesser gennem dialog mellem borgere og foreninger i området, myndigheder, politikere og andre interessenter,
 • arbejde for at fremme udviklingen af området i samarbejde med borgere, foreninger, råd, laug, institutioner og erhverv
 • virke som paraply forening, for områdets foreninger, råd og laug mv., med mulighed for at koordinere arrangementer, projekter mv.,
 • formidle områdets arrangementer, værdier og interesser i og uden for området,
 • arbejde for at området forskønnes til glæde for eksisterende og nye borgere i området,
 • koordinere ansøgninger om fondsmidler mv. til fremme af ovenstående formål.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte er medlem af Blomstrende landsby.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, indenfor en årlig beløbsramme på 700 kr., indmelde foreningenLandsbyerne i Falsters Hjerte i andre foreninger, organisationer m.v.

 

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1a. Som medlemmer kan optages enhver, som vil bakke op om foreningens formål. Disse medlemmer skal betale medlemskontingent.

Stk. 1b. Foreninger, bylaug, råd, institutioner, virksomheder og borgere kan købe et støttebevis.

Stk. 2. Medlemskontingent og beløb for støttebevis fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3. Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens formål.

 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hvert medlem har 1 stemme. Støttebeviser udløser ikke stemmeret.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Evt.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte jf. dog § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når en fjerdedel af de menige medlemmer skriftlig stiller krav herom.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside, ved e-mails til medlemmerne samt ved lokale opslag.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt foreløbig dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
 2. Formandens beretning. Status og planer for kommende år. Orientering fra evt. udvalg.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og beløb for støttebeviser.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Evt.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag optages på den endelige dagsorden og meddeles sammen med denne på foreningens hjemmeside, samt ved e-mails til medlemmerne, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, hvis anvisninger forsamlingen skal følge.

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra beslutning om vedtægtsændringer (jf. § 10, stk. 1) samt om foreningens opløsning (jf. § 11, stk. 1).

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og støttebeviser udløser ikke stemmeret.

Såfremt 10% af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal afstemninger foregå skriftligt. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med kortere varsel end for ordinær generalforsamling, dog med mindst 8 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes senest 1 måned efter at formanden har modtaget skriftlig begæring herom fra mindst en fjerdedel af medlemmerne.

Indkaldelse sker ved meddelelse på foreningens hjemmeside, ved e-mails til medlemmerne samt ved lokale opslag.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse og udvalg

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt menigt bestyrelsesmedlem. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Ved stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer kun for 1 år.

Stk. 3. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 9. Der er fast et koordinationsudvalg, og der kan løbende nedsættes projektudvalg.

Stk. 9. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg med deltagere uden for bestyrelsen.

Sådanne udvalg har ikke beslutningskompetence, men refererer alene til bestyrelsen

Stk. 10. Koordinationsudvalget består af en repræsentant fra hver forening, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Landsbyerne i Falsters Hjerte, samt evt. en repræsentant fra hver landsby, og mødes min. forår og efterår. Koordinationsudvalget offentliggøres på www.falstershjerte.dk.

 

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

Stk. 3. Det revisorpåtegnede regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og ved e-mails til medlemmerne. Koordineres med bekendtgørelse jf. § 5 stk. 3.

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kassereren i forening

eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med

2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Foreningen må købe, eje og sælge fast ejendom.

Stk. 2. Foreningen må købe, eje og sælge fast ejendom. Beslutning herom kan dog kun træffes på en generalforsamling, og kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel fordeles ligeligt ved opløsning af foreningen til foreninger, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Falsters Hjerte.

 

Således vedtaget d. 14. maj 2019

Således vedtaget d. 9. maj 2023

 

 

Velkommen
Velkommen

Falsters Hjerte er en landsbyklynge på 11 små landsbyer med en stærk tradition for at skabe udvikling og forandring. Vi ønsker at afprøve nye veje til udvikling af levedygtige og moderne landsbyer i landdistrikterne. Vi har en unik organisatorisk struktur i foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte med 20 dedikerede og meget engagerede landsby-ambassadører som er tovholdere for udviklingen i deres egen landsby. Målet med Falsters Hjerte er, at styrke fællesskabet i mellem landsbyerne i Falsters Hjerte og at stimulerer borgerne i Falsters Hjerte til at tage ansvar for at føre deres landsby frem til en levedygtig og moderne landsby i et sammenhængende landdistrikt.

Om Falsters Hjerte
Nyt Spor: Falsters Hjerte Øst
Nyt Spor: Falsters Hjerte Øst

Falsters Hjerte har nu færdiggjort det 3. spor i det østlige område af Falster: SPOR Falsters Hjerte Øst. Det er en vandresti langs vandløb, skel og grønne områder, markeret med blå pile på pæle. Flere lodsejere har indvilget i at lægge jord til den nye sti, hvilket betyder at strækningen er blevet 18,2 km lang og er placeret mellem Horreby Lyng, Meelse, Corselitzeskoven og Karleby. På Horreby Lyng er der ved P-pladsen opsat plancher med kort og pjecer, hvor man kan orientere sig om rutens præcise placering, ligesom der 6 steder på ruten er opsat individuelle informationstavler, der fortæller om det område man befinder sig i.

Spor i området
Styrk dit liv i Falsters Hjerte
Styrk dit liv i Falsters Hjerte

I den kommende tid arbejder bestyrelsen med at søge finansiering til en del af projekterne, som der er arbejdet med i løbet af de seneste år. Nogle af projekterne er så omfangsrige og kostbare at det vil tage tid at realisere dem. Andre projekter håber vi at kunne realisere inden for det næste års tid. I vil høre nærmere efterhånden, som projekterne skrider frem. Foreløbig glæder vi os over det store engagement, som arbejdsgrupperne har vist.

Projekterne