mobilemenu

§ 1 Navn og hjemsted

. Stk1. Foreningens navn er Landsbyerne i Falsters Hjerte.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune, og dækker området der består af Falkerslev-, Horreby-, Nørre Ørslev-, Sønder Kirkeby-, Sønder Alslev- og Karleby sogne (se Kortbilag).

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at,

  • arbejde for områdets interesser gennem dialog mellem borgere og foreninger i området, myndigheder, politikere og andre interessenter,
  • arbejde for at fremme udviklingen af området i samarbejde med borgere, foreninger, råd, laug, institutioner og erhverv
  • virke som paraply forening, for områdets foreninger, råd og laug mv., med mulighed for at koordinere arrangementer, projekter mv.,
  • formidle områdets arrangementer, værdier og interesser i og uden for området,
  • arbejde for at området forskønnes til glæde for eksisterende og nye borgere i området,
  • koordinere ansøgninger om fondsmidler mv. til fremme af ovenstående formål.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte er medlem af Blomstrende landsby.

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1a. Som medlemmer kan optages enhver, som vil bakke op om foreningens formål. Disse medlemmer skal betale medlemskontingent.

Stk. 1b. Foreninger, bylaug, råd, institutioner, virksomheder og borgere kan købe et støttebevis.

Stk. 2. Medlemskontingent og støttebevis fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3. Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af bestyrelsen.

§5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hvert medlem har 1 stemme. Støttebeviser udløser ikke stemmeret.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Evt.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte jf. dog § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når en fjerdedel af de menige medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§ 6 Foreningens daglige ledelse og udvalg

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt menigt bestyrelsesmedlem. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Ved stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer kun for 1 år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 9. Der er fast et koordinationsudvalg, og der kan løbende nedsættes projektudvalg.

Stk. 10. Koordinationsudvalget består af en repræsentant fra hver forening, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Landsbyerne i Falsters Hjerte, samt evt. en repræsentant fra hver landsby, og mødes min. forår og efterår. Koordinationsudvalget offentliggøres på www.falstershjerte.dk.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Foreningen må købe, eje og sælge fast ejendom.

§ 9 Hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel fordeles ligeligt ved opløsning af foreningen til foreninger, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Falsters Hjerte.

Således vedtaget d. 14. maj 2019.

Formand: Kirsten Hobolt Høegh-Andersen

Næstformand: Magnus Klamer Jørgensen

Sekretær: Bjørn Rasmussen

Kasserer: Peter Blauenkjær

Menig: Kim Busk Jensen